The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

40

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

Úmrtnost a nemocnost

40

401

Pojmem úmrtnosti1 se chápe proces vymírání obyvatelstva. Pojem míra úmrtnosti2 n. koeficient úmrtnosti2 zkráceně též úmrtnost2, zahrnuje obecně všechny míry (133-4), jimiž měříme intensitu úmrtnosti obyvatelstva (101-3) n. skupin obyvatelstva (101-5), tj. relativní výskyt úmrtí3. Není-li k pojmu míra úmrtnosti připojena další poznámka, výraz míra úmrtnosti se vztahuje na obecnou míru celková úmrtnosti4 n. přesněji na roční obecnou míru celkové úmrtnosti4 (viz 134-7); tyto ukazatele jsou vesměs ukazateli hrubými (135-8), počítanými na 1000 osob středního stavu obyvatelstva5, tj. v promilích (viz 133-4). Specifická míra úmrtnosti podle pohlaví a věku6 n. stručně specifická míra úmrtnosti6 má zpravidla týž význam jako výraz míra specifické úmrtnosti podle věku7, jen zřídka se počítá úmrtnost podle jednotek věku (resp. skupin věku) bez rozlišení pohlaví; úplných termínů se používá jen v případě nebezpečí záměny.

  • 1. I v cizích jazycích se zaměňují termíny míra úmrtnosti a úmrtnost (např. taux de mortalitě a mortalitě, death rate a mortality); správnější je však důsledně používat termínu míra úmrtnosti.
  • 3. Umírání je proces, který končí úmrtím n. smrtí. Zemříti, slov. — zemřelý, příd., podst. m.: osoba po úmrtí.
  • 4. Výraz celková úmrtnost je protějškem diferenční úmrtnosti (401-1); obecná úmrtnost pak specifické úmrtnosti (401-6).

402

Studium diferenční úmrtnosti1 se vztahuje na rozdíly v úmrtnosti různých skupin obyvatelstva. Jestliže některá skupina obyvatelstva má jasně vyšší úmrtnost než jiná skupina obyvatelstva, s níž se úmrtnost srovnává, mluvíme o nadámrtnosti2 prvé skupiny. Úmrtností podle povolání3 se rozumí úmrtnost různych skupin povolání (352-3), která se nesmí směšovat s profesionální úmrtností4 n. úmrtností z povolání4, což je úmrtnost způsobená přímo zvláštní risikovostí příslušného povolání, vedoucího také k nemocem z povolání5 n. chorobám z povolání5 a k úrazům (422-1).

  • 2. Výraz mužská nadámrtnost označuje vyšší úmrtnost mužů v poměru k ženám (např. v témže věku).

403

Standardisované míry úmrtnosti1 (viz 135-7) jsou určeny pro srovnávání úrovně úmrtnosti různých populací (101-3), po odstranění vlivu různé struktury (144-4), především věkové struktury (325-6). Obvyklou aplikací standardisováných měr je aplikace měr vypočtených podle věku u pozorované populace na věkové složení odpovídající tzv. standardu2 n. standardnímu obyvatelstvu2. Nejsou-li známy specifické úmrtnosti, nelze této metody přímé standardisace3 užít. Používá se pak metoda nepřímé standardisace4 spočívající v tom, že se aplikují specifické míry standardu (standardního obyvatelstva) na věkové složení srovnávané populace. Jejich výpočet se provádí tak, že se tzv. srovnávací indexy úmrtnosti5 násobí úmrtností standardního obyvatelstva6. Srovnávací index úmrtnosti se pro příslušnou populaci vypočte tak, že celkový pozorovaný počet zemřelýeli7 v této zkoumaná populaci se vydělí hypotetickým počtem zemřelých8 (n. teoretickým počtem zemřelých8), který se získá násobením jednotlivých specifických úmrtností standardu skutečným počtem osob v příslušné věkové skupině pozorované populace.

  • 1. standard, podst. m. — standardní, příd. — standardisovati, slov.

* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93