The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

41

Z Demopædia
Verze z 15. 2. 2010, 08:17, kterou vytvořil NBBot (diskuse | příspěvky) (Zdeněk Pavlík 1965)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

41

410

V demografii se rozumí kojeneckou úmrtností1 úmrtnost dětí ve věku do 1 roku. Novorozeneckou úmrtností2 se rozumí úmrtnost během novorozeneckého období3, kterým je doba od narození do 28 dnů, někdy méně vhodně do 1 měsíce (viz 323-4). Výraz ponovorozenecká úmrtnost4 je vyhrazen pro úmrtnost dětí od hranice novorozeneckého stáří (tj. od 28 dnů) do stáří 1 roku. Výraz nitroděložni úmrtnost5 označuje úmrtnost plodu (602-6) in utero bez ohledu na délku těhotenství (603-3]; odpovídá pojmu fetální úmrtnost5. Zvláštním druhem nitroděložni úmrtnosti je mrtvorozenost6, kterou se rozumí úmrtí v děloze (in utero) zpravidla po 28 týdnech těhotenství (viz 601, 604, 630). Pod názvem perinatální úmrtnost7 shrnujeme mrtvorozenost a časnou úmrtnost (410-2*). Počet úmrtí v tomto období, zejména v prvém týdnu života, se někdy nahrazuje pro výpočet míry perinatální úmrtnosti úmrtími na endogenní příčiny (viz 424-2*).

  • 2. V novorozeneckém období se blíže specifikuje úmrtnost poporodní (do 3 dnů) někdy též úmrtnost časná (do 7 dnů).

411

Míra kojenecké úmrtnosti1 n. zkráceně kojenecká úmrtnost1 (viz 410-1) se nejčastěji vypočítává jako poměr mezi počtem úmrtí kojenců2 a počtem živě narozených. Míra takto zjištěná se podobá pravděpodobnosti úmrtí (432-2) a vyjadřuje se v promilích (tj. na 1000 živě narozených, viz 133-4). Je-li k disposici třídění zemřelých podle stáří a roku narození, můžeme vypočítávat generační kojeneckou úmrtnost (viz 153-5), která zjišťuje pravděpodobnost úmrtí dětí určitého ročníku narození do stáří 1 roku. Není-li k disposici toto třídění, lze užít dělících koeficientů3, tj. podílů dolních elementárních souborů zemřelých, které dovolují určit počet zemřelých v určitém stáří podle roku narození. Míra mrtvorozenosti4 (viz 410-6) bývá definována jako poměr počtu mrtvě narozených dětí k úhrnu narozených (viz 601-7). Přesné vymezení míry nitroděložni úmrtnosti5 (viz 410-5) naráží na praktickou neznalost časných potratů (603-5).

  • 4. V praxi se někdy vypočítává mrtvorozenost jako poměr mrtvě narozených k živě narozeným (601-4). Takto získaný ukazatel by se však měl spíše nazývat index mrtvorozenosti a nikoli míra mrtvoroaienosti.

412

Při zkoumání úmrtnosti podle věku1 jsou kojenecká úmrtnost (410-1) a novorozenecká úmrtnost (410-2) jediné, které jsou věkem přesně definovány. Výrazy jako dětská úmrtnost2, úmrtnost dospělých3 a stařecká úmrtnost4 nemají přesné věkové vymezení (viz 324-5).

* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93