The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Řada

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Řada  (řada, podst. ž.)


Nejčastěji používaným průměrem1 v demografii je aritmetický průměr2; mluvíme-li o průměru bez bližšího označení, myslíme tím zpravidla právě průměr aritmetický, který vypočteme jako podíl souetu a počtu jednotlivých hodnot. Někdy používáme také geometrický průměr3, který vypočteme jako n-tou odmocninu ze součinu všech n hodnot. Váženými průměry4 nazýváme takové průměry, kde každému jevu přiřazujeme určitou váhu5, která je úměrná výskytu jevu (četnosti). Vedle průměru se používá v demografii také jiných středních hodnot (140-1*). Jednou z nich je medián6, definovaný jako prostřední hodnota řady7 uspořádané podle velikosti. V případě sudého počtu prvků je medián průměrem dvou prostředních. Modus8 je definován jako nejčetnější hodnota v dané řadě.

  • 1. Všechny druhy průměrů, medián i modus označujeme souhrnně jako střední hodnoty.
  • 7. Takové řadě říkáme také variační řada na rozdíl od empirické řady,
    která je bezprostředním výsledkem pozorování.


More...