The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

16

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

16

160

V některých případech při statistickém zkoumání určitého jevu nepozorujeme všechny prvky, ale provádíme výběrové šetření1, při kterém zkoumáme pouze výběrový soubor2 n. výběr2. Z jednotek3 n. prvků3 základního souboru (161-3) vybereme určitým způsobem výběrové jednotky4 n. výběrové prvky4, které representují celý základní soubor. Výběr provádíme podle výběrového postupu5 n. výběrového plánu5, který si stanovíme předem.

161

Pravděpodobnostním výběrem1 n. náhodným výběrem1 nazýváme takový postup, při kterém jednotlivé prvky jsou určovány náhodně2. Takový výběr předpokládá, že máme přehled o celém základním souboru3 a že každý prvek tohoto souboru má stejnou pravděpodobnost, aby byl vybrán. Při prostém náhodném výběru4 jsou výběrové jednotky vybírány bezprostředně a jednotlivě; jejich počet je dán rozsahem výběru5. Máme-li prvky základního souboru nějakým způsobem seřazeny, potom provádíme systematický výběr6, tj. vybíráme každý n-tý prvek, přičemž první vybraný prvek zvolíme náhodně. Jiným druhem náhodného výběru je skupinový výběr7 n. výběr skupin7, kdy nevybíráme každou jednotku individuálně, ale vždy určitou skupinu8 jednotek, např. obec, školní třídu apod.

162

Stratifikovaným výběrem1 nazýváme takový výběr, při kterém vybíráme určité skupiny prvků2 základního souboru n. strata2, o kterých např. předpokládáme, že jsou více homogenní (viz 134-4) než celý základní soubor. Nejčastějším případem stratifikovaného výběru je výběr oblastní5, který někdy přímo s termínem výběr stratifikovaný zaměňujeme. Nejprve provedeme výběr strat2 (oblastí) a potom uvnitř těchto strat výběr jednotek, které budeme pozorovat. Takovému výběru říkáme také výběr dvoustupňový na rozdíl od výběru vícestupňového3, kdy vícekrát vybíráme uvnitř větší skupiny vždy další podskupiny4, např. provedeme výběr mezi kraji, uvnitř krajů mezi okresy, uvnitř nich mezi obcemi, uvnitř obcí mezi školami a ve školách mezi jednotlivými žáky, jejichž charakteristiky chceme zjišťovat.

  • 2. stratum, podst. s. — straftifikovaný, příd.

163

Smyslem náhodného výběru (161-1) je získat representativní výběrový soubor1, který by poskytl relativně dobrou charakteristiku základního souboru. Při záměrném výběru2 n. výběru podle kvót2 se odhadují podle zkušenosti předem kvóty3 n. kontingenty3 jednotlivých homogenních skupin základního souboru; vlastní záměrný výběr se potom provádí tak, aby struktura výběrového souboru odpovídala odhadnutým kvótám.

  • 3. kvóta, podst. ž.; kontingent, podst. m.

164

Termín parametr souboru1 můžeme použít pro všechny číselné charakteristiky statistického souboru (101-2). Statistickým odhadem2 (viz 154-2) nazýváme určování parametrů statistického souboru z výsledků výběru. Takové odhady (154-3) jsou zatíženy výběrovou chybou3, kterou můžeme určit na základě střední kvadratické chyby4 (standardní chyby4). Pró vyjádření přesnosti výběru určujeme interval spolehlivosti5, který vymezuje hranice, ve kterých se s určitou pravděpodobností bude odhadovaná hodnota znaku nacházet. Říkáme, že existuje významný rozdíl6 mezi dvěma hodnotami, jestliže při dané pravděpodobnosti překročí hranice významnosti7 n. meze významnosti7.


* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93