22

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


60px Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

22

220

Získání statistických dat z dokladů určených původně pro Uné účely nazýváme někdy excerpcí 1. Získaná data mohou být exeerpována a zpracována také mechanicky 2 (strojově 2) pomocí strojil na děrné štítky 3 (ve starší literatuře též děrnoštítkové stroje 3, statistické stroje 3 ev. statisticko-účtovací stroje 3).

  • 1. excerpce, podst. ž. — excerpovati, slov.

221

Při strojovém zpracování ]e třeba nejprve klíčovat 1 (číselné vyznačit 1, kódovat 1) údaje v základních dokladech 2 pomocí číselných znaků 3. Číselný znak znamená vlastně překlad z údaje základního dokladu do řeči stroje. Klíč, podle kterého je tíiozno tuto dvojici údajů navzájem převádět, nazýváme vyznačovacim klíčem 4 (vyznačovacím kódem 4, vyznačovacím schématem 4); každé obměně znaku je v tomto klíči přiřazen příslušný číselný znak. Tento kód omezuje hloubku možného třídění v oboru daného znaku. Od kódu je nutno odlišit nomenklaturu 5, která je vlastně pouhým seznamem názvů. Některé nomenklatury (názvosloví) mají podobu klasifikace 5, a to tehdy, jsou-li jejich položky 6 seřazeny podle určitého věcného kritéria.

  • 1. klíč, podst. m. — klíčovati, slov.; kód, podst. m..— kódovati, slov.
  • 3. Namísto číselných znaků mohou být jednotlivé informace vyznačovány pomocí písmen, resp. může být použita kombinace písemného a číselného Míče pro vyznačování (signatura).

222

Strojové zpracování má několik základních úkonů. Děrování 1 spočívá v přenosu údajů ze základního dokladu na děrný štítek 2 n. krátce štítek 2, kde jsou vyznačeny dírkou v příslušné poloze (podle vyznačovaného klíče 221-4). Kontrola 3 (přezkoušení 3) je prověrkou správnosti děrování. Tříděním 4 rozumíme uspořádání řady štítků do určeného pořadí. Tabelací 5 rozumíme buď sčítání štítků anebo údajů na nich naděrováných, tzv. součtování 6, anebo pouhé vypisování (tištění) údajů vyděrovaných na štítku, tzv. listování. Mechanické zpracování dat je v neustálém vývoji a proto se neustále objevují nové operace a s nimi i nové termíny; to platí zejména v oboru samočinných počítačů (224-6). Značkové děrování 7 (n. marksensíng 7) je speciální způsob vyznačování základních údajů do štítků. Záznam se provádí ručně zvláštní tužkou přímo do děrného štítku (značkování) a naděrování se provede podle tohoto záznamu automaticky speciálně konstruovaným strojem; tímto způsobem se vlastně mechanisují dvě ruční operace: děrování a kontrola.

223

Mezi stroje užívané při těchto základních úkonech patří děrovač 1, přezkotišeč 2, třídič 3 a tabelátor 4. Dále se při mechanickém zpracování užívá opakovač 5, který přenáší údaje z jednoho štítku na druhý či na řadu dalších, popisovač 6, který tiskne údaje zaznamenané ve štítku dírkami na plochu téhož štítku a zakládač 7, který seřadí dvě uspořádané řady štítků v jednu jedním průchodem. Součtový děrovač 8 je přídavné zařízení k tabelátoru pro automatické získání součtových štítků 9, na kterých jsou zachyceny výsledky dílčích součtů při tabelaci, a které mohou být využity pro jednodušší pozdější zpracování.

  • 1. děrování, podst. s. — děrný, příd. — děrovač, podst. m.

224

Na sčííacícii strojích 1 n. sečítačkách 1 lze sčítat a odčítat, na kalkulačních strojích 2 n. kalkulačkách 2 také násobit a dělit. Malé sčítací a kalkulační stroje patří mezi počítací stroje 3. Kalkulační děrovač 4 je děrnoštítkový stroj, který násobí nebo dělí údaje převzaté z děrného štítku a výsledky do něj opět zpátky děruje. Elektronické kalkulační děrovače 5 jsou dnes nejefektivnější stroje tohoto typu, Pro zpracování velkého množství základnich dat se používají samočinné počítače 6, které umožňují provádět velké množství početních operací ve velmi krátkém čase.

225

Početní operace druhého a třetího řádu se dají rychle a často se zcela vyhovují přesností provádět na logaritmickém pravítku 1, resp. na jiných přístrojích, založených na stejném principu: logaritmický válec 1, logaritmický kruh 1, logaritmický šroub 1 apod. Někdy se používají i grafické početní metody 2 (tzv. nomografické metody 2), které mají obdobné výhody (pohotovost, rychlost) i nevýhody (menší přesnost) jako počítání na logaritmickém pravítku, které je početní pomůckou sestrojenou právě na principu nomogramů 3. Nomogramy jsou grafy, které umožňují odečtení výsledků složitých výpočtů pomocí jednoduchých geometrických konstrukcí.

  • 3. Nomograíie je část matematiky, která se zabývá konstrukcí a užitím nomogramů. Existují dva základní typy nomogramů: průsečíkové a spojnicové.

* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93