The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

22

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

22

220

Získání statistických dat z dokladů určených původně pro Uné účely nazýváme někdy excerpcí1. Získaná data mohou být exeerpována a zpracována také mechanicky2 (strojově2) pomocí strojil na děrné štítky3 (ve starší literatuře též děrnoštítkové stroje3, statistické stroje3 ev. statisticko-účtovací stroje3).

  • 1. excerpce, podst. ž. — excerpovati, slov.

221

Při strojovém zpracování ]e třeba nejprve klíčovat1 (číselné vyznačit1, kódovat1) údaje v základních dokladech2 pomocí číselných znaků3. Číselný znak znamená vlastně překlad z údaje základního dokladu do řeči stroje. Klíč, podle kterého je tíiozno tuto dvojici údajů navzájem převádět, nazýváme vyznačovacim klíčem4 (vyznačovacím kódem4, vyznačovacím schématem4); každé obměně znaku je v tomto klíči přiřazen příslušný číselný znak. Tento kód omezuje hloubku možného třídění v oboru daného znaku. Od kódu je nutno odlišit nomenklaturu5, která je vlastně pouhým seznamem názvů. Některé nomenklatury (názvosloví) mají podobu klasifikace5, a to tehdy, jsou-li jejich položky6 seřazeny podle určitého věcného kritéria.

  • 1. klíč, podst. m. — klíčovati, slov.; kód, podst. m..— kódovati, slov.
  • 3. Namísto číselných znaků mohou být jednotlivé informace vyznačovány pomocí písmen, resp. může být použita kombinace písemného a číselného Míče pro vyznačování (signatura).

222

Strojové zpracování má několik základních úkonů. Děrování1 spočívá v přenosu údajů ze základního dokladu na děrný štítek2 n. krátce štítek2, kde jsou vyznačeny dírkou v příslušné poloze (podle vyznačovaného klíče 221-4). Kontrola3 (přezkoušení3) je prověrkou správnosti děrování. Tříděním4 rozumíme uspořádání řady štítků do určeného pořadí. Tabelací5 rozumíme buď sčítání štítků anebo údajů na nich naděrováných, tzv. součtování6, anebo pouhé vypisování (tištění) údajů vyděrovaných na štítku, tzv. listování. Mechanické zpracování dat je v neustálém vývoji a proto se neustále objevují nové operace a s nimi i nové termíny; to platí zejména v oboru samočinných počítačů (224-6). Značkové děrování7 (n. marksensíng7) je speciální způsob vyznačování základních údajů do štítků. Záznam se provádí ručně zvláštní tužkou přímo do děrného štítku (značkování) a naděrování se provede podle tohoto záznamu automaticky speciálně konstruovaným strojem; tímto způsobem se vlastně mechanisují dvě ruční operace: děrování a kontrola.

223

Mezi stroje užívané při těchto základních úkonech patří děrovač1, přezkotišeč2, třídič3 a tabelátor4. Dále se při mechanickém zpracování užívá opakovač5, který přenáší údaje z jednoho štítku na druhý či na řadu dalších, popisovač6, který tiskne údaje zaznamenané ve štítku dírkami na plochu téhož štítku a zakládač7, který seřadí dvě uspořádané řady štítků v jednu jedním průchodem. Součtový děrovač8 je přídavné zařízení k tabelátoru pro automatické získání součtových štítků9, na kterých jsou zachyceny výsledky dílčích součtů při tabelaci, a které mohou být využity pro jednodušší pozdější zpracování.

  • 1. děrování, podst. s. — děrný, příd. — děrovač, podst. m.

224

Na sčííacícii strojích1 n. sečítačkách1 lze sčítat a odčítat, na kalkulačních strojích2 n. kalkulačkách2 také násobit a dělit. Malé sčítací a kalkulační stroje patří mezi počítací stroje3. Kalkulační děrovač4 je děrnoštítkový stroj, který násobí nebo dělí údaje převzaté z děrného štítku a výsledky do něj opět zpátky děruje. Elektronické kalkulační děrovače5 jsou dnes nejefektivnější stroje tohoto typu, Pro zpracování velkého množství základnich dat se používají samočinné počítače6, které umožňují provádět velké množství početních operací ve velmi krátkém čase.

225

Početní operace druhého a třetího řádu se dají rychle a často se zcela vyhovují přesností provádět na logaritmickém pravítku1, resp. na jiných přístrojích, založených na stejném principu: logaritmický válec1, logaritmický kruh1, logaritmický šroub1 apod. Někdy se používají i grafické početní metody2 (tzv. nomografické metody2), které mají obdobné výhody (pohotovost, rychlost) i nevýhody (menší přesnost) jako počítání na logaritmickém pravítku, které je početní pomůckou sestrojenou právě na principu nomogramů3. Nomogramy jsou grafy, které umožňují odečtení výsledků složitých výpočtů pomocí jednoduchých geometrických konstrukcí.

  • 3. Nomograíie je část matematiky, která se zabývá konstrukcí a užitím nomogramů. Existují dva základní typy nomogramů: průsečíkové a spojnicové.

* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93