The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

31

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

31

310

Ve sčítání lidu (202-1) se rozlišuje mezi bydlícím obyvatelstvem1 a přítomným obyvatelstvem2 (přítomným v obci v den sčítání). Bydlící obyvatelstvo se skládá z bydlících přítomných osob3 (tj. přítomných v místě jejich stálého bydliště v den sčítání), z bydlících dočasně nepřítomných4 (tj. nepřítomných v jejich stálém bydlišti v okamžiku sčítání). Přítomné obyvatelstvo se skládá z bydlících osob přítomných a z osob nebydlících, ale dočasně přítomných5 (tj. v obci v den sčítání). Tyto dva způsoby sčítání obyvatelstva (101-3) nevedou k týmž výsledkům. Bydlištěm6 se rozumí místo, kde osoba obvykle bydlí. Obyvatelstvo bydlící v ústavech (viz 110-5) tvoří ústavní obyvatelstvo7. Sčítání osob bez stálého bydliště8 nebo osob bez obydlí8 upravují zpravidla zvláštní předpisy.

  • 1. legální obyvatelstvo, právní obyvatelstvo, obyvatelstvo de jure; tyto termíny mají také někdy svůj specifický význam; důležitým termínem starších sčítání lidu bylo domácí obyvatelstvo.
  • 2. faktické obyvatelstvo, obyvatelstvo de facto.
  • 6. bydliště, podst. — bydlící, příd. — obyvatel, podst. V případě, že má někdo několik bydlišť, je možno odlišit stálé bydliště a vedlejší bydliště. V CSSR se za stálé bydliště považuje zpravidla trvalé bydliště, ve kterém je osoba přihlášena k trvalému pobytu podle platných předpisů; podle trvalého bydliště je také v ČSSR vymezeno bydlící obyvatelstvo.

311

Demografická statistika dává zpravidla výrazům venkovská obec1 a městská obec2 zvláštní význam, odvozený z klasifikace obcí podle určitých kritérií, lišících se v jednotlivých zemích, a to podle počtu obyvatelstva, důležitosti hlavní aglomerace, zastoupení zemědělského obyvatelstva (359-2) atd. Podle charakteru obcí rozlišujeme venkovské obyvatelstvo3 nebo městské obyvatelstvo4, jde-li o obyvatele venkovských obcí nebo městských obcí; mezinárodní srovnání těchto skupin obyvatelstva je velmi obtížné pro rozdíly v jejich vymezení.

  • 3. venkovský, příd. — povenkovšťování, podst. s. n. ruralisace, podst. ž. vzrůst zastoupení obyvatelstva žijícího na venkově. Nesměšovat venkovské obyvatelstvo a zemědělské obyvatelstvo (359-2).
  • 4. městský, příd. — poměšťování, podst. s. n. urbanisaee, podst. ž.: vzrůst zastoupení obyvatelstva žijícího v městech.

312

Intensita zalidnění1 se měří často lidnatostí2 n. hustotou zalidnění2 (hustotou obyvatelstva2), tj. poměrem počtu obyvatelů k velikosti území, na němž obyvatelstvo žije. Tento ukazatel, který se někdy nazývá obecná hustota2 na rozlišení od hustot uvedených níže (viz 313), se vyjadřuje zpravidla počtem obyvatelů na 1 km2 (ev. na 1 ha, je-li zalidnění vysoké, zejména v aglomeracích). Rozptýlení obyvatelstva3 závisí na způsobu osídlení4 — sevřeném nebo rozptýleném — na velikosti sídel a na jejich vzájemné vzdálenosti. Někdy se vypočítává střed obyvatelstva5 určitého území jako analogie fysikálního pojmu těžiště plochy, kdy přičítáme stejnou váhu všem jedincům v obyvatelstvu.

  • 2. hustota, podst. ž.; lidnatý, příd.; hustě osídlený, zalidněný
  • 3. rozptýlení, podst. s. — rozptýlený, příd.

313

Různé srovnávací ukazatele hustoty1 (n. specifické ukazatele hustoty1) dovolují srovnávat intensitu zalidnění (312-1) různých území nejen z hlediska celkové rozlohy. Zmiňme se zvláště o hustotě na jednotku obdělatelné půdy2 a zemědělské hustotě3 n. hustotě zemědělského obyvatelstva na jednotku obdělatelné půdy3. Někdy jsou podobné ukazatele vypočítávány na jednotku obdělávané půdy4 místo na jednotku obdělatelné půdy5. Lze uvažovati také o maximální hustotě6 n. potenciální hustotě6 a hustotě optimální7, jež odpovídají maximálnímu počtu obyvatelštva a optimálnímu počtu obyvatelstva příslušného území (viz 904).

* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93