The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

71

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

71

710

Pod pojmem reprodukce obyvatelstva1 rozumíme obnovu generací (116-1) normálním n. vnitřním životem populace, kdy populaci chápeme jako reprodukující se celek2. O hrubé reprodukci3 mluvíme tehdy, nebereme-li v úvahu úmrtnost před dosažením a v průběhu reprodukčního období (620-1), a o čisté reprodukci4, jestliže ji v úvahu bereme.

711

Nejužívanějšími ukazateli reprodukce jsou míry reprodukce1 (směnné míry 1). Mírou reprodukce myslíme všeobecně míru ženské reprodukce2. Čistá míra reprodukce3 vyjadřuje, kolik děvčat se narodí v průměru jedné ženě během reprodukčního období (15-49 let) a dožije se věku své matky v době porodu. Pro výpočet čisté míry reprodukce vycházíme ze současné úrovně plodnosti a úmrtnosti. Hrubá míra reprodukce4 nepřihlíží k úmrtnosti a vyjadřuje tedy kolik se při nezměněné úrovni specifických plodností průměrně narodí děvčat jedné ženě během celého jejího reprodukčního období. Míry mužské reprodukce5 mohou být teoreticky vypočteny obdobným způsobem pro mužskou část populace a společné míry reprodukce6 pro obě pohlaví dohromady. Míry reprodukce jsou všeobecně ukazateli průřezovými (153-4), ledaže bychom je specifikovali jako generační míry reprodukce7. Nemáme-li k disposici dostatečné údaje o specifické plodnosti, můžeme nahradit výpočet čisté míry reprodukce indexem reprodukce8. Tento index vypočteme jako podíl indexu plodnosti (830-8) studované populace k témuž indexu stacionárního obyvatelstva (703-6).

  • 3. Čistá míra reprodukce je někdy označena jako Bockh-Kuczynského index. Bockh ji poprvé užil a Kuczynski dále zdůvodnil a propagoval.

712

Jemnější reprodukční ukazatele můžeme vypočítat rozložením míry reprodukce na její manželskou složku1 a na složku nemanželskou2 (viz 610). Společným použitím tabulek manželské plodnasti (634-1) s tabulkou sňatečnosti (522-1) a rozvodovost? dostaneme míru manželské reprodukce3, která je dána počtem děvčat manželsky narozených 1000 ženám během celého reprodukčního období. Lze ji konstruovat jako hrubou nebo čistou míru (viz 711).

713

Rychlost obnovy generací (116-1) může být charakterisována průměrnou délkou generace1 n. intervalem mezi po sobě následujícími generacemi. Pokud uvažujeme pouze naslednost ženských generací, potom tento interval je roven průměrnému věku rodiček2 při narození jejich dcer. Průřezové míry reprodukce (711-1) se vztahují ke generacím hypothetiekým3 n. generacím fiktivním3; jsou to ukazatele synthetické založené na datech z různých reálných generací.

  • 1. Průměrný věk oticů při narození jejich synů nám podobně charakterisuje střední délku mužské generace.

* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93