71

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


60px Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

71

710

Pod pojmem reprodukce obyvatelstva 1 rozumíme obnovu generací (116-1) normálním n. vnitřním životem populace, kdy populaci chápeme jako reprodukující se celek 2. O hrubé reprodukci 3 mluvíme tehdy, nebereme-li v úvahu úmrtnost před dosažením a v průběhu reprodukčního období (620-1), a o čisté reprodukci 4, jestliže ji v úvahu bereme.

711

Nejužívanějšími ukazateli reprodukce jsou míry reprodukce 1 (směnné míry 1). Mírou reprodukce myslíme všeobecně míru ženské reprodukce 2. Čistá míra reprodukce 3 vyjadřuje, kolik děvčat se narodí v průměru jedné ženě během reprodukčního období (15-49 let) a dožije se věku své matky v době porodu. Pro výpočet čisté míry reprodukce vycházíme ze současné úrovně plodnosti a úmrtnosti. Hrubá míra reprodukce 4 nepřihlíží k úmrtnosti a vyjadřuje tedy kolik se při nezměněné úrovni specifických plodností průměrně narodí děvčat jedné ženě během celého jejího reprodukčního období. Míry mužské reprodukce 5 mohou být teoreticky vypočteny obdobným způsobem pro mužskou část populace a společné míry reprodukce 6 pro obě pohlaví dohromady. Míry reprodukce jsou všeobecně ukazateli průřezovými (153-4), ledaže bychom je specifikovali jako generační míry reprodukce 7. Nemáme-li k disposici dostatečné údaje o specifické plodnosti, můžeme nahradit výpočet čisté míry reprodukce indexem reprodukce 8. Tento index vypočteme jako podíl indexu plodnosti (830-8) studované populace k témuž indexu stacionárního obyvatelstva (703-6).

  • 3. Čistá míra reprodukce je někdy označena jako Bockh-Kuczynského index. Bockh ji poprvé užil a Kuczynski dále zdůvodnil a propagoval.

712

Jemnější reprodukční ukazatele můžeme vypočítat rozložením míry reprodukce na její manželskou složku 1 a na složku nemanželskou 2 (viz 610). Společným použitím tabulek manželské plodnasti (634-1) s tabulkou sňatečnosti (522-1) a rozvodovost? dostaneme míru manželské reprodukce 3, která je dána počtem děvčat manželsky narozených 1000 ženám během celého reprodukčního období. Lze ji konstruovat jako hrubou nebo čistou míru (viz 711).

713

Rychlost obnovy generací (116-1) může být charakterisována průměrnou délkou generace 1 n. intervalem mezi po sobě následujícími generacemi. Pokud uvažujeme pouze naslednost ženských generací, potom tento interval je roven průměrnému věku rodiček 2 při narození jejich dcer. Průřezové míry reprodukce (711-1) se vztahují ke generacím hypothetiekým 3 n. generacím fiktivním 3; jsou to ukazatele synthetické založené na datech z různých reálných generací.

  • 1. Průměrný věk oticů při narození jejich synů nám podobně charakterisuje střední délku mužské generace.

* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93