The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Cestující

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Cestující  (cestující, podst. m.)


Cílem migrační statistiky1 (statistiky stěhování1, statistiky mechanického pohybu1) je zjistit rozsah migrace (801-1), směry migračních pohybů (803-1) a charakteristiky migrantů (801-1*). Přesnost, s jakou každá z těchto skutečností je určena, závisí na metodě zjišťování, neboť většina migračních statistik je založena spise na aproximacích a odhadech než na přesném zjišťování. Přímé zjišťování migrace2 záleží v systematickém zaznamenávání pohybů v době jejich vzniku. V tomto případě může být např. zámořská migrace zjištěna pomocí seznamů cestujících3, vedených námořními a leteckými dopravními společnostmi. Obtížné je však oddělit skutečné vystěhovalce či přistěhovalce od pouhých cestujících4, kteří nemění své stálé bydliště. Zvláštní obtíže v tomto smyslu vznikají zejména v případech sledování zahraniční migrace uvnitř kontinentů, kde mezi zjištěnými přechody státních hranic lze někdy velmi těžko odlišit skutečnou (trvalou) migraci od dočasných pohybů jako je sezónní migrace (806-2), malý pohraniční styk apod., resp. od pohybů, které se uskutečňují přes hranice sledovaného státu, avšak jejich počátek byl na území jiných států (viz 802-1). Vedle údajů o počtu přechodů státních hranic mohou sloužit jako podklady pro migrační statistiku také údaje o počtu vis5 n. vstupních povolení5 nebo povolení k pobytu6, resp. pracovních povolení7, udělených cizím státním příslušníkům. Vedle přímých záznamů o stěhování, vedených policejními orgány, mohou jako charakteristiky vnitřní migrace (802-5) sloužit např. i údaje o změnách stálého bydliště (z právního hlediska 310-6) vedených pro volební účely, přesuny ve školní registraci apod. Posledně uvedené prameny však mohou zaznamenávat i takové pohyby, které neodpovídají vymezení migrace, a naopak skutečná migrace se v nich nemusí odrazit.

  • 2. V Československu je hlavním podkladem pro statistiku zahraniční migrace jednak evidence ČEDOKU (pokud jde o vystěhovalce), jednak evidence trvalého pobytu obyvatelstva (pokud jde o přistěhovalce). Hlášení o změnách trvalého bydliště, vedená orgány veřejné bezpečnosti, je zároveň pro statistiku vnitřní migrace (802-5), která je v mezinárodním srovnání velmi podrobně zpracována. Jejím určitým nedostatkem je, že se pojem trvalého bydliště blíží spíše pojmu právního bydliště (310-6) než pojmu skutečného stálého (obvyklého) bydliště (310-6).
  • 5. visum podst. s. — V některých státech je zkoumání migračních pohybů založeno na údajích o udělených výjezdních povoleních či emigračních visech (tato povolení nejsou však zavedena ve všech státech).


More...