Demografie

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Demografie  (demografie, podst. ž.)


Demografie 1 je věda, která studuje lidské populace, zabývá se jejich velikostí, strukturou a vývojem především z hlediska kvantitativního, ale i kvalitativního. Ve statistickém smyslu může termín populace 2 označovat jakýkoli soubor 2, v biologii se populací rozumí soubor jedinců určitého druhu na daném stanovišti. Nej častě ji se však používá termínu populace 3 n. obyvatelstvo 3 k označení souboru obyvatelů 4 určitého území, někdy k označení jeho části (např. populace ve školním věku, populace ve věku pracovním apod.) a pak vhodněji mluvíme o části populace 5n. o populační skupině 5. Někdy rozumíme populací (101-2) nikoli sám soubor, ale jeho rozsah 6, tzn. počet 6 obyvatelů, z kterých se skládá.

  • 1. demografie, podst. ž. — demografický, příd. — demograf,-ka, podst. m., ž.: kdo se zabývá demografickými otázkami. Demografie bývá někdy méně vhodně nazývána populační vědou nebo populacionistikou. Jako přídavné jméno je populační často používáno jako synonymum termínu demografický; demografický však označuje především způsob přístupu ke zkoumání, zatím co populační blíže specifikuje předmět zkoumání.
  • 2. populace, podst. ž. — populační, príd.
  • 3. obyvatel, podst. m. — obyvatelstvo, podst. s.


More...