The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Fertilita

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Fertilita  (fertilita, podst. ž.)


Schopnost muže, ženy či páru plodit resp. rodit, děti se nazývá fekunditou1 n. plodivostí1. Opakem fekundity je sterilita2 n. neplodnost2 n. infekundita2, tj. fysiologická neschopnost plození. Fertilitou3 (601-1) n. plodností3 se naproti tomu rozumí skutečný efekt fekundity, n. aktualisovaná plodivost n. efektivní plodnost na rozdíl od fekundity jako potenciální plodnosti. Infertilita4 n. bezdětnost4 může být buď fysiologickou infertilitou (621-2) n. sterilitou anebo chtěnou infertilitou5.

  • 2. Český termín neplodnost (621-2) by mohl být brán čistě jazykově též jako ekvivalent termínu infertilita (621-4) a také tomu tak někdy bývá. V zájmu terminologické čistoty je však správnější používat v takovém případě termínu bezdětnost, který je jednoznačný a neumožňuje dvojí výklad (viz 621-4). Sterilisaeí rozumíme úmyslný lékařský zákrok (operaci) vedoucí k dočasné či trvalé sterilitě. Jednou z forem sterilisace je kastrace či vykleštění, spočívající v úplném odnětí pohlavních žláz.
  • 3. Při zkoumání plodnosti manželských párů se vedle tohoto termínu používá někdy výraz produktivita manželství (633-1). Naznačené rozlišování obou uvedených termínů (fekundita — fertilita) je vcelku respektováno demografy, zatím co lékaři často používají obou jako synonym. Při práci se zahraničními publikacemi je nutno upozornit na několik skutečností:
    a) Angličtina, franština a španělština oba termíny pojmově rozlišují, avšak francouzské fertilitě a španělské fertilitad odpovídá anglickému feeundity (621-1) a naopak francouzské fécondité a španělské feeondidad odpovídá anglickému fertility (621-3); česká terminologie odpovídá tedy anglickému způsobu rozlišování.
    b) Němčina nezná odpovídající terminologické odlišení potenciální a efektivní plodnosti. Odlišuje však terminologicky mužskou plodnosi (Potenz) a ženskou plodnost (Fruchtbarkeit) a podobně i mužskou neplodnost (Impotenz) a ženskou neplodnost (Sterilitat). Při překladu je nutno pamatovat že mužská impotence (a podobně i ženská) nemusí vždy znamenat sterilitu ve fysiologickém slova smyslu. Musí být odlišována impotentia coeundi (neschopnost soulože), impotentia generandi (neschopnost oplodnění) a impotentía gestandi (neschopnost donošení). Obdobně i potence (potentia). Běžné se v češtině impotencí rozumí spíše první, zatím co druhá je skutečnou sterilitou.
    c) Ruština nemá v demografické terminologii odpovídající rozlišení.


More...