The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Metoda přirozeného přírůstku

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Metoda přirozeného přírůstku  (metoda, podst. ž., přirozeného přírůstku)


Tam, kde není možné zjišťovat migrací přímo, užívá se nepřímého zjišťování migrace1, které spočívá ve zjištění migračního salda2 diferenční metodou, tj. ve srovnání celkového a přirozeného přírůstku obyvatelstva za určité období (mezi dvěma daty, ke kterým je znám celkový počet obyvatelstva). Rozdíl těchto dvou údajů představuje odhad migračního salda za uvedené období. První varianta diferenční metody — metoda přirozeného přírůstku3 — spočívá ve zjištění přirozeného přírůstku na základě běžné evidence obyvatelstva (211); rozdíl celkového přírůstku a takto zjištěného přirozeného přírůstku dává migrační saldo. Druhá varianta diferenční metody — metoda koeficientů dožití4 — je založena na odhadu očekávaného počtu obyvatelstva ke konci sledovaného období, určeného metodou přesouvání věkových skupin (viz 326-3) pomocí známých koeficientů dožití. Rozdíl očekávaného a skutečného stavu obyvatelstva ke konci období je odhadem migračního salda za celé období. Tato data mohou sloužit i jako podklad pro zkoumání intensity migrace podle věku. Jestliže údaje o obratu stěhování (803-4) nebo saldu stěhování (803-5) nebo dílčí údaje o migraci vztáhneme podle jejích směrů za určité období ke střednímu stavu obyvatelstva (401-5) zkoumané oblasti, dostaneme míry stěhování5, které charakterisují intensitu mobility (801-2) obyvatelstva daného území. Často se od výpočtu těchto relativních ukazatelů upouští vzhledem k obtížím se stanovením exponovaného obyvatelstva.

  • 4. Tyto ukazatele můžeme blíže specifikovat jako míru emigrace, imigrace, přírůstku stěhováním, obratu stěhování, objemu stěhování a celkového stěhování.


More...