The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Míra porodnosti

Z Demopædia
(přesměrováno z Porodnost)
Přejít na: navigace, hledání
Míra porodnosti  (porodnost, podst. ž., míra ...)


Intensitu porodnosti, tj. relativní výskyt narození, charakterisuje řada ukazatelů. Nejjednodušší z nich je míra porodnosti1, (stručně porodnost1 n. natalita1, viz 601] přesněji roční obecná míra porodnosti1, která se vypočítá jako zlomek, v jehož čitateli je celkový počet narozených (přepočtený na délku jfdnoho roku) v daném.období a ve jmenovateli je střední stav obyvatelstva (tj. průměrný počet za dané období, resp. stav ke středu daného období). Tato míra — podobně jako většina demografických měr vůbec — je vyjadřována v promilích, tj. na 1000. Pokud chybí bližší označení, míní se termínem porodnost obvykle tzv. míra živorodnosti2 n. stručně živorodnost2, kde v čitateli zlomku je jen počet živě narozených (601-4). Analogicky je možno definovat míru mrtvorodnosti (630-2*); souhrnným ukazatelem obou složek je míra celkové porodnosti3 n. obecná míra celkové porodnosti3. S ohledem na legitimitu dětí se počítá míra manželské porodnosti4 a míra nemanželské porodnosti5 resp. míra mimomanželské porodnosti5 a podíl nemanželských dětí6 resp. mimomanželských dětí6 (viz 610-4 a 610-6) (v procentech či v promilích); první dva ukazatele se počítají obvykle zejména pro živě narozené dětí, poslední i pro mrtvě narozené. Při srovnání porodnosti různých populací se často používá standardisovaných měr porodnosti7, aby byl vyloučen vliv rozdílné struktury (zejména podle věku a pohlaví) na obecné míry. Častěji se ovšem počítají standardisované míry plodnosti (631-1). Pokud nejsou k disposici údaje o počtu narozených, lze použít jako náhražkové charakteristiky obecné úrovně porodnosti a plodnosti tzv. indexu plodnosti8, který je dánpoměrem počtu dětí ve věku 0-4 roky k počtu žen v rodivém věku, tj. ve věku 15 nebo 20 let až 44 nebo 49 let.

  • 1. Přesné názvy ukazatelů plodnosti se zkracují obdobně jako názvy ukazatele úmrtnosti (viz 401) a sňatečnosti (viz 520).
  • 2. Míru mrtvorodnosti, vypočtenou jako počet mrtvě narozených dělený středním stavem obyvatelstva, nesmíme zaměňovat s mírou mrtvorozenosti (411-4) a s indexem mrtvorozenosti (viz 411-4*). Lze říci, že mrtvorodnost charakterisuje spíše nevyužitou porodnost; je to vlastně rozdíl mezi celkovou porodností (630-3) a efektivní porodností n. živorodností (630-2). Naproti tomu mrtvorozenost charakterisuje především vitalitu narozených, ev. pozdní fetální úmrtnost (410-5).


More...