The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Schéma

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Schéma  (schéma, podst. s.)


K názornějšímu osvětlení výkladu můžeme použít různého způsobu grafického znázornění1: v demografii se hojně používá diagramů2 n. grafů2, jejichž zvláštními případy jsou statistické mapy3, k nimž patří kartodiagramy3 a kartogramy3. Kartodiagramy vznikají v podstatě spojením mapy a některého z druhů grafů. Kartogramy znázorňují především prostorové rozložení poměrných, převážně intensitních veličin. Hojně se také užívá různých schémat4, kterými se ve velmi zjednodušené formě osvětluje podstata nějakého problému, aniž je přesně vyjádřena studovaná skutečnost. Při grafickém vyjádření jednotlivých jevů se používá různých stupnic. Kromě rovnoměrných stupnic, u kterých stejným číselným intervalům odpovídají stejné délky intervalů grafických, používá se také stupnic nerovnoměrných. Nejčastěji používanou stupnicí nerovnoměrnou je stupnice logaritmická. Použij eme-li na ose pořadnic nebo na ose úseček logaritmickou stupnici, potom mluvíme o semilogaritmickém grafu5 a použij eme-li obou stupnic logaritmických, o logaritmickém grafu6. Pro vyjádření statistického rozdělení četností (144-1) používá se polygonu7, který dostaneme spojením vrcholů pořadnic jednotlivých absolutních nebo relativních četností (144-2, 144-3) ve skupinách, dále histogramu8 (stupňovité čáry), u kterého je četnost ve skupině vyjádřena plochou čtyřúhelníka se základnou rovnou intervalu skupiny (obvykle jde o proměnnou spojitou, 143-1) anebo sloupkového grafu9 pro vyjádření četností, kde velikost četnosti je vyjádřena poměrnou výškou sloupku (případ proměnných diskrétních, 143-3).

  • 2. Nejjednodušším a také nejčastěji používaným typem grafu je spojnicový diagram. Typické je jeho použití pro znázornění časových řad okamžikových.


More...