The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Sebesčítání

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Sebesčítání  (sebesčítání, podst. s.)


V některých cizích jazycích se rozlišuje sčítání1 (enumerace1) jako akce mající za cíl pouhé zjištění úhrnného počtu obyvatelstva a soupis2 (výčet2) jako akce, která většinou má za cíl pořídit také seznam3. Anketou4 n. průzkumem4 rozumíme šetření se speciálním předmětem zkoumání a tím i s omezeným okruhem možných informátorů; dotazy v anketě nemusí být kladeny jen na číselné informace. Terénní průzkum5 je šetření, při kterém získáváme informace přímým ústním dotazem6. Při korespondenčních průzkumech7 jsou dotazníky (206-3) rozesílány sčítaným osobám (204-1) poštou spolu se žádostí, aby byly po vyplnění vráceny zpět. Při sčítání mohou být údaje získány buď ústním dotazem (metoda dotazovací, 203-6*) nebo sebesčítáním8, kdy je dotazník vyplňován přímo sčítanými osobami.

1, 2 -V naší terminologii se toto rozlišení termínů sčítání a soupis dosud neuplatňuje. Pokud se oba termíny rozlišují, pak ve smyslu poznámky k 202-4

  • 4. anketa, podst. ž.
  • 6. Metoda dotazovací při sčítání lidu se často označuje jako metoda sčítáních komisařů,


More...