20

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


60px Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva

20

201

Statistika stavu obyvatelstva 1 a statistika pohybu obyvatelstva 2 jsou dvě základní oblasti statistiky obyvatelstva n. demografické statistiky (102-2). První zkoumá obyvatelstvo staticky (proto též celý tento směr zkoumání bývá označován jako demografická statika) a dává obraz o obyvatelstvu k danému časovému okamžiku; opírá se hlavně o konkrétní statistické jednotky (110-1), jako jsou domácnosti (110-3), jednotlivé osoby (110-2) apod. Druhá se zabývá neustálými změnami, kterým obyvatelstvo podléhá, a pojednává o demografických událostech 3, jako jsou porody, sňatky, úmrtí, zmény bydliště apod.; tedy pojednává o vývoji obyvatelstva 4 n. populačním vývoji 4, n. dynamice obyvatelstva 4 (proto též celý tento směr zkoumání bývá označován jako demografická dynamika). Hlavními prameny údajů o stavu obyvatelstva 5 jsou sčítání lidu (202-1). Základním pramenem údajů při zkoumání pohybu obyvatelstva 6 n. měny obyvatelsva 6 nazývaného někdy též celkovým pohybem obyvatelsva je běžná evidence obyvatelstva. Podrobněji je možné rozlišovat přirozený pohyb obyvatelstva 7, který nezahrnuje pohyb mezi populacemi, a mechanický pohyb (803-1) obyvatelstva n. stěhování obyvatelstva, které logicky tvoří součásti celkového pohybu.

  • 6. Termín pohyb obyvatelstva byl původně a je dosud používán pro označení geografických pohybů obyvatelstva, avšak jeho význam se v současné literatuře rozšířil i na označení pohybu (změn] obyvatelstva v čase. Pro úplnost se někdy uvažuje ještě třetí druh „pohybu” obyvatelstva; sociální pohyb (resp. sociálně-právní) n. sociální migrace, který zahrnuje změny v sociální struktuře obyvatelstva.

202

Sčítání lidu 1 n. soupisy obyvatelstva 1 (populační censy 1) mají podat informace o stavu obyvatelstva (201-5) k určitému okamžiku. Obvykle jsou všichni obyvatelé určité země sčítáni najednou; takový census nazýváme všeobecným soupisem 2. Někdy se však sčítání týká jen části obyvatelstva (např. jen osoby evropského původu), nebo jen části území; v takovém případě mluvíme o dílčím soupisu 3. Termíny sčítání a soupis se mají používat výhradně pro vyčerpávající šetření 4 tj. označují šetření, ve kterých byli sečteni všichni příslušníci sledovaného obyvatelstva, ev. jeho vymezené části. Dílčí soupisy musíme odlišovat od výběrových šetření 5 (viz 160). Soupisům často předchází zkušební sčítání 6 (sčítání na zkoušku 6).

  • 4. V češtině není toto terminologické rozlišení v praxi vždy tak striktně dodržováno. Setkáváme se např. se spojeními výběrový soupis n. mikrocensus pro označení nevyčerpávajících šetření, obvykle však jde o výběrová šetření velkého rozsahu. Termín soupis je obecnější než termín sčítání. Druhým termínem označujeme jen velké, obvykle celonárodní sčítací akce.

203

V některých cizích jazycích se rozlišuje sčítání 1 (enumerace 1) jako akce mající za cíl pouhé zjištění úhrnného počtu obyvatelstva a soupis 2 (výčet2) jako akce, která většinou má za cíl pořídit také seznam 3. Anketou 4 n. průzkumem 4 rozumíme šetření se speciálním předmětem zkoumání a tím i s omezeným okruhem možných informátorů; dotazy v anketě nemusí být kladeny jen na číselné informace. Terénní průzkum 5 je šetření, při kterém získáváme informace přímým ústním dotazem 6. Při korespondenčních průzkumech 7 jsou dotazníky (206-3) rozesílány sčítaným osobám (204-1) poštou spolu se žádostí, aby byly po vyplnění vráceny zpět. Při sčítání mohou být údaje získány buď ústním dotazem (metoda dotazovací, 203-6*) nebo sebesčítáním 8, kdy je dotazník vyplňován přímo sčítanými osobami.

1, 2 -V naší terminologii se toto rozlišení termínů sčítání a soupis dosud neuplatňuje. Pokud se oba termíny rozlišují, pak ve smyslu poznámky k 202-4

  • 4. anketa, podst. ž.
  • 6. Metoda dotazovací při sčítání lidu se často označuje jako metoda sčítáních komisařů,

204

Osoby, které jsou předmětem sčítání, označujeme jako sčítané osoby 1; osoby, které odpovídají na otázky kladené ve sčítání či v průzkumu, nazýváme zpravodaji 1 n. informátory 1. Osoby, které sbírají informace, se nazývají seítači 2 n. sčítacími orgány 2n. sčítacími komisaři 2. Tyto osoby pracují obvykle pod dohledem kontrolorů 3, revisorů 3 a inspektorů 3. Všeobecná sčítání jsou obvykle prováděna statistickými orgány 4 jednotlivých států.

  • 4. V ČSSR organisoval poslední sčítání lidu, domů a bytů podle zákona č. 108/1951 Sb. Státní úřad statistický. Funkci Státního úřadu statistického převzal v roce 1961 Ústřední úřad státní kontroly a statistiky a v roce 1983 Ústřední komise lidové kontroly a statistiky.

205

Sčítání lidu je obvykle povinné 1 (obligatorní 1), tj. sčítaným osobám (204-1) je; zákonem uloženo odpovídat na kladené otázky. V tomto ohledu se liší od dobrovolných anket 2 (dobrovolných šetření 2), kde může nabýt větší význam problém nezodpovězených dotazů 3 (neudaných odpovědí 3). K tomu může zvláště dojít při korespondenčních průzkumech (203-7), kde je často třeba poslati upomínku 4 poštou, případně upomenouti návštěvou v bytě. Mezi zpravodaje, kteří neodpověděli 5, patří jednak ti, kteří odmítají 6 spolupráci na setření, a jednak ti, kteří nemohli být zastiženi sčítacími orgány (204-2) pro svou nepřítomnost 7, tedy osoby nezastižené.

206

Formuláře 1 (tiskopisy 1) užívané ke sběru demografických údajů mají řadu rozličných názvů. Časté jsou názvy jako sčítací list 2 n. sčítací lístek 2 n. sčítací arch 2. Mnohé formuláře jsou označovány jako dotazníky 3, zejména tehdy, kdy je vyplňují 4 sami zpravodajové. V jiných případech pověření pracovníci do nich zaznamenávají výpovědi 5 (deklarace 5, prohlášení 5) dotyčných osob nebo zprávy 6 (informace 6), které čerpají 7 (excerpují 7) z dokladů neurčených speciálně ke statistickým účelům.

  • 2. V naší praxi se dnes používá termínu výkaz nevhodně také pro označení formulářů majících jednoznačně charakter sčítáních lístků (206-2) jako např. výkaz o narození, výkaz o úmrtí apod,

207

Při sčítání lidu se užívají buď individuální formuláře 1 (obvykle se nazývají sčítací lístky], které obsahují údaje o jediné osobě, nebo hromadné formuláře 3 n. skupinové formuláře 3 (obvykle označované jako sčítací archy), které obsahují přehled individuálních údajů o několika osobách a kromě toho někdy též údaje vztahující se k těmto osobám dohromady. Nejtypičtějším příkladem druhých jsou sčítací archy pro domácnosti, 2 obsahující údaje o jednotlivých členech domácnosti (110-4], ev. sčítací archy pro ústavní domácnosti 4, obsahující údaje o členech určité ústavní domácnosti (110-5), tj. o osobách v nemocnicích, zotavovnách, výchovných ústavech, kasárnách, věznicích apod.

* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93