The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Chtěná infertilita

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Chtěná infertilita  (chtěný, -á, příd., infertilita)


Schopnost muže, ženy či páru plodit resp. rodit, děti se nazývá fekunditou1 n. plodivostí1. Opakem fekundity je sterilita2 n. neplodnost2 n. infekundita2, tj. fysiologická neschopnost plození. Fertilitou3 (601-1) n. plodností3 se naproti tomu rozumí skutečný efekt fekundity, n. aktualisovaná plodivost n. efektivní plodnost na rozdíl od fekundity jako potenciální plodnosti. Infertilita4 n. bezdětnost4 může být buď fysiologickou infertilitou (621-2) n. sterilitou anebo chtěnou infertilitou5.

  • 2. Český termín neplodnost (621-2) by mohl být brán čistě jazykově též jako ekvivalent termínu infertilita (621-4) a také tomu tak někdy bývá. V zájmu terminologické čistoty je však správnější používat v takovém případě termínu bezdětnost, který je jednoznačný a neumožňuje dvojí výklad (viz 621-4). Sterilisaeí rozumíme úmyslný lékařský zákrok (operaci) vedoucí k dočasné či trvalé sterilitě. Jednou z forem sterilisace je kastrace či vykleštění, spočívající v úplném odnětí pohlavních žláz.
  • 3. Při zkoumání plodnosti manželských párů se vedle tohoto termínu používá někdy výraz produktivita manželství (633-1). Naznačené rozlišování obou uvedených termínů (fekundita — fertilita) je vcelku respektováno demografy, zatím co lékaři často používají obou jako synonym. Při práci se zahraničními publikacemi je nutno upozornit na několik skutečností:
    a) Angličtina, franština a španělština oba termíny pojmově rozlišují, avšak francouzské fertilitě a španělské fertilitad odpovídá anglickému feeundity (621-1) a naopak francouzské fécondité a španělské feeondidad odpovídá anglickému fertility (621-3); česká terminologie odpovídá tedy anglickému způsobu rozlišování.
    b) Němčina nezná odpovídající terminologické odlišení potenciální a efektivní plodnosti. Odlišuje však terminologicky mužskou plodnosi (Potenz) a ženskou plodnost (Fruchtbarkeit) a podobně i mužskou neplodnost (Impotenz) a ženskou neplodnost (Sterilitat). Při překladu je nutno pamatovat že mužská impotence (a podobně i ženská) nemusí vždy znamenat sterilitu ve fysiologickém slova smyslu. Musí být odlišována impotentia coeundi (neschopnost soulože), impotentia generandi (neschopnost oplodnění) a impotentía gestandi (neschopnost donošení). Obdobně i potence (potentia). Běžné se v češtině impotencí rozumí spíše první, zatím co druhá je skutečnou sterilitou.
    c) Ruština nemá v demografické terminologii odpovídající rozlišení.


More...