60

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


60px Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

Plodnost

60

601

Demografické studie o plodnosíi 1 (viz 621-3) pojednávají o určitých jevech spojených s rozením 2 dětí. Místo termínu plodnost je někdy pro obecné označení jevů používán termín porodnost 1; jako názvy konkrétních měr je třeba tyto termíny důsledně odlišovat. Uvedené studie se soustřeďují zejména na výskyt narození 3 a na činitele, jež ho ovlivňují. Narozením se rozumí opuštění matčina těla dítětem. Rozlišují se porody živě narozených 4, spočívající ve vypuzení živě narozeného dítěte 5 a porody mrtvě narozených (viz 410-6), spočívající ve vypuzení plodu po šesti měsících těhotenství, který zemřel před nebo během porodu. Termín čistá plodnost 6 se někdy užívá tam, kde uvažujeme jen živě narozené, termínu hrubá plodnost 7 tam, kde uvažujeme všechny narozené, tedy včetně mrtvě narozených. Pojem živě narozeného dítěte je u nás vymezen přesně výnosem ministerstva zdravotnictví ZD-252 z 15. 10. 1959, Sbírka instrukcí Národních výborů, částka 21, pořadové číslo 67/1959.

602

Početí 1 n. koncepce 1 je oplodnění 2 ženského vajíčka 3 mužskou spermií 4 (též spermatozoon 4, chámové tělísko 4); je začátkem těhotenství 5, jež spočívá ve vývoji plodu 6 jako výsledku početí 6 ve formě zárodku 7 n. embrya7 n. foetu 7. Ačkoliv není rozdíl mezi termínem embryo a foetus přesně vymezen, bývá obvykle termín embryo užíván pro časnější fáze vývoje plodu. První dny po početí probíhá nidace 8, tj. vrůstání vajíčka 8 do sliznice dělohy 9.

603

Plod je považován za životaschopný 1, je-li schopen nezávisle samostatně žít mimo tělo matky, mladší plody jsou životaneschopné 2. Rozhodující pro rozlišení obou skupin je obecně délka těhotenství 3 n. doba těhotenství 3 n. trvání těhotenství 3 od 20 do 28 týdnů; starší plody bývají považovány za životaschopné. Trvalo-li těhotenství déle než tuto dobu, označuje se ukončení vypuzením plodu (živého i mrtvého) jako porod 4, časnější vypuzení nebo vynětí plodu označujeme jako potrat 5 n. přerušaní těhotenství 5 n. abort 5 (viz 604). Období šesti týdnů od ukončení těhotenství po vypuzení plodu (během kterého děloha nabývá obvykle své normální velikosti a ve kterém pravděpodobnost početí je nízká) je nazýváno šestinedělí 6 n. puerperium 6 (viz 424-3*).

604

Spontánní potrat 1 n. samovolný potrat 1 je takové přerušení těhotenství, které není vyvoláno úmyslně. Umělý potrat 2 n. zavedený potrat 2 n. indukovaný potrat 2 n. uměle přerušení těhotenství 2 n. interrupce 2 znamená takové přerušení, které je způsobeno úmyslným vnějším zásahem. Z umělých potratů jsou nejdůležitější přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů 3 (jeli ohroženo zdraví matky) a ze sociálních důvodů. Některé státy svými zákony umělá přerušení těhotenství připouštějí za určitých podmínek (lékařská, morální, etická, eugenická, sociální indikace). Potom je možné rozlišovat v takových státech legální potraty 4 n. indikované potraty 4 a kriminální potraty 5 n. ilegální potraty 5.

605

Trvalo-li těhotenství obvyklých devět měsíců, označuje se porod za porod včasný 1. Skončilo-li těhotenství dříve než po devíti měsících po početí, jde o porod předčasný 2 a plod je pak nazýván (avšak nejméně po 28 týdnech těhotenství) nedonošený plod 4 n. nedonošené dítě 4 n. nezralý plod 4 n. nezralé dítě 4. Výsledkem porodu, který nebyl předčasný, je včasně nařezané dítě 3 n. donošené dítě 3 a narozený plod obvykle bývá zralé dítě 3. Termínu nezralost 5 se používá často pro všechny jevy souvisící s předčasným porodem. Vzhledem k obtížím, souvisícím se správným určením přesné doby těhotenství a tím i správným rozlišením zralých a nezralých plodů podle doby těhotenství, užívá se v mnohých státech klasifikace porodů podle celkového somatického vývoje dítěte, tj. zejména podle porodní váhy 6 a porodní délky. Za nezralé 7 se považují děti, které nedosahují předepsané délky při narození (porodní délky). V mezinárodním měřítku se za nezralé považují obvykle děti, jejichž porodní váha nedosáhla 2500 g. V Československu je nezralost resp. zralost určována předpisy ministerstva zdravotnictví (výnos min. zdrav. ŽD-252 ze dne 15. 10. 1959, Sb. instr. NV poř. č. 67/1959). Pro statistické účely se užívá od roku 1949 této definice: zralé je každé dítě z jednoduchého porodu, které při narození vážilo alespoň 2500 g nebo měřilo alespoň 48 cm (jeden znak stačí); u vícečetných těhotenství se za zralé dítě považuje každé, které při porodu vážilo alespoň 1800 g nebo měřilo alespoň 45 cm (jeden znak stačí).

606

Největší část porodů tvoří jednoduché porody 1 n. jednočetné porody 1, při kterých se rodí pouze jediné dítě. Existují však i více-četné porody 2 n. vícenásobné porody 2 n. porody vícerčat 2, při kterých přicházejí na svět dvě nebo i více dětí. Narodí-li se při jednom porodu dvě děti, nazývají se dvojčata 3 a můžeme mezi nimi rozlišovat jednovafecná dvojčata 4 a dvojvaječná dvojčata 5. Jednovaječná dvojčata vznikají časným rozdělením vajíčka po oplodnění a obě musí mít vždy stejné pohlaví (tzv. blíženci4). Dvojvaječná dvojčata vznikají současným oplodněním dvou vajíček a mohou mít i různé pohlaví.

  • 3. Narodí-li se při vícenásobném porodu tři, čtyři, pět dětí, mluvíme o trojčatech, čtyřčatech, paterčatech, v některých zemích jsou děti z vícenásobných porodů klasifikovány podle počtu dětí, které zůstaly na živu.

* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93