The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Společné míry reprodukce

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Společné míry reprodukce  (reprodukce, podst. ž., společné míry ...)


Nejužívanějšími ukazateli reprodukce jsou míry reprodukce1 (směnné míry 1). Mírou reprodukce myslíme všeobecně míru ženské reprodukce2. Čistá míra reprodukce3 vyjadřuje, kolik děvčat se narodí v průměru jedné ženě během reprodukčního období (15-49 let) a dožije se věku své matky v době porodu. Pro výpočet čisté míry reprodukce vycházíme ze současné úrovně plodnosti a úmrtnosti. Hrubá míra reprodukce4 nepřihlíží k úmrtnosti a vyjadřuje tedy kolik se při nezměněné úrovni specifických plodností průměrně narodí děvčat jedné ženě během celého jejího reprodukčního období. Míry mužské reprodukce5 mohou být teoreticky vypočteny obdobným způsobem pro mužskou část populace a společné míry reprodukce6 pro obě pohlaví dohromady. Míry reprodukce jsou všeobecně ukazateli průřezovými (153-4), ledaže bychom je specifikovali jako generační míry reprodukce7. Nemáme-li k disposici dostatečné údaje o specifické plodnosti, můžeme nahradit výpočet čisté míry reprodukce indexem reprodukce8. Tento index vypočteme jako podíl indexu plodnosti (830-8) studované populace k témuž indexu stacionárního obyvatelstva (703-6).

  • 3. Čistá míra reprodukce je někdy označena jako Bockh-Kuczynského index. Bockh ji poprvé užil a Kuczynski dále zdůvodnil a propagoval.


More...