The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

21

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

21

210

Sčítací úkony1 (sčítací operace1) se obvykle provádějí v rámci pečlivě vymezených sčítacích územních jednotek (302-1). Základní jednotkou je sčítací obvod3, který má na starosti vždy jeden sčítací komisař (204-2). Několik sčítacích obvodů tvoří revisní obvod2, který má obvykle na starosti vždy jeden sčítací revisor (204-3). Sčítací obvod může tvořit i několik lokalit, určitá lokalita může být naopak rozdělena i na několik sčítacích obvodů. Sčítací obvody ve městech tvoří jeden nebo více domovních bloků4; domovní blok je taková skupina domů, kterou je možno obejít bez překročení ulice, nebo která je ohraničena nějakou překážkou, jako je řeka, železniční trať apod. Velká města mohou být pro účely zvláštních výzkumů rozdělena na sčítací okrsky5, které se mohou skládat z několika sčítacích obvodů. Tyto okrsky se mohou, ale nemusí krýt s administrativními městskými obvody; mohou to být městské oblasti vymezené urbanisticky a sociologicky (bez ohledu na administrativní členění), které zaručují větší homogenitu i srovnatelnost dat v delší časové řadě i při změnách organisace městské správy.

211

Záznamy o přirozeném pohybu obyvatelstva1 n. matričními záznamy1 se obvykle rozumí záznamy o sňatcích, úmrtích, rozvodech, rozlukách, prohlášeních manželství za neplatná apod„, tedy krátce o všech jevech, které mají co dělat se vstupem či ukončením života spolu se změnami v rodinném stavu a legitimitě. Přísně vzato neměly by sem být zahrnovány jevy posledně uvedené, charakterisující spíše sociální ev. práůní než přirozený pohyb (viz 201-6). Pro právní účely jsou všechny tyto jevy v mnoha zemích zaznamenávány (registrovány) v matrikách2, které jsou vedeny u nás ve třech knihách (matrikách]: kniha (matrika) narození3, kniha (matrika) sňatků4 a kniha (matrika) úmrtí5. Statistika přirozeného pohybu obyvatelstva6 (n. evidence přirozeného pohybu6) se zakládá na těchto třech matrikách, které jsou podkladem pro vyplnění sčítacích lístků o přirozeném pohybu obyvatelstva7.

  • 1. matrika, podst. ž. — matriční, příd.
  • 2. Předchůdcem dnešních občanských matrik byly církevní matriky, ve kterých byly původně zaznamenávány různé náboženské úkony jako krtiny, sňatky a pohřby.
  • 7. Oficiálně se dnes tyto sčítaeí lístky nazývají: Výkaz o narození, Výkaz o sňatku a Výkaz o úmrtí (206-2*).

212

Zmíněné matriční záznamy (211-1) je třeba odlišovat od záznamů zvláštního typu: tzv. populačních registrů1 (registrů obyvatelstva1), které jsou založeny na principu průběžné registrace obyvatelstva2. V takovém registru má každý jednotlivec nebo každá rodina svůj list3 (evidenční list3), ve kterém jsou záznamy průběžně doplňovány4 podle matričních záznamů a podle záznamů o změnách bydliště5. Údaje populačních registrů jsou porovnávány6 s výsledky sčítání lidu a podle potřeby kontrolovány v pravidelných intervalech pomocí zvláštních prověrek7.

  • 1. Předchůdcem populačních registrů byly průběžně vedené seznamy osob v jednotlivých obcích, ze kterých mohl být kdykoliv zjištěn okamžitý stav obyvatelstva. Dnešní registry populační mají však formu kartotéky, která je přirozeně výhodná jak pro manipulaci při registraci, tak i pro zpracování údajů. Populační registr může být podkladem pro malá sčítání lidu, která doholí být decentralisovaně a proto rychle provedena, resp. pro výběrové mikrocensy.
  • 2. princip průběžné registrace je teoreticky zaručen u naší evidence veřejné bezpečnosti, která by se mohla stát základem československého populárního registru. Hlavní odlišnost evidence veřejné bezpečnosti od populačního registru je to, že se do místa nového bydliště nedosílá evidenční list z minulého bydliště, nýbrž se zakládá nový.

* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93