21

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


60px Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

21

210

Sčítací úkony 1 (sčítací operace 1) se obvykle provádějí v rámci pečlivě vymezených sčítacích územních jednotek (302-1). Základní jednotkou je sčítací obvod 3, který má na starosti vždy jeden sčítací komisař (204-2). Několik sčítacích obvodů tvoří revisní obvod 2, který má obvykle na starosti vždy jeden sčítací revisor (204-3). Sčítací obvod může tvořit i několik lokalit, určitá lokalita může být naopak rozdělena i na několik sčítacích obvodů. Sčítací obvody ve městech tvoří jeden nebo více domovních bloků 4; domovní blok je taková skupina domů, kterou je možno obejít bez překročení ulice, nebo která je ohraničena nějakou překážkou, jako je řeka, železniční trať apod. Velká města mohou být pro účely zvláštních výzkumů rozdělena na sčítací okrsky 5, které se mohou skládat z několika sčítacích obvodů. Tyto okrsky se mohou, ale nemusí krýt s administrativními městskými obvody; mohou to být městské oblasti vymezené urbanisticky a sociologicky (bez ohledu na administrativní členění), které zaručují větší homogenitu i srovnatelnost dat v delší časové řadě i při změnách organisace městské správy.

211

Záznamy o přirozeném pohybu obyvatelstva 1 n. matričními záznamy 1 se obvykle rozumí záznamy o sňatcích, úmrtích, rozvodech, rozlukách, prohlášeních manželství za neplatná apod„, tedy krátce o všech jevech, které mají co dělat se vstupem či ukončením života spolu se změnami v rodinném stavu a legitimitě. Přísně vzato neměly by sem být zahrnovány jevy posledně uvedené, charakterisující spíše sociální ev. práůní než přirozený pohyb (viz 201-6). Pro právní účely jsou všechny tyto jevy v mnoha zemích zaznamenávány (registrovány) v matrikách 2, které jsou vedeny u nás ve třech knihách (matrikách]: kniha (matrika) narození 3, kniha (matrika) sňatků 4 a kniha (matrika) úmrtí 5. Statistika přirozeného pohybu obyvatelstva 6 (n. evidence přirozeného pohybu 6) se zakládá na těchto třech matrikách, které jsou podkladem pro vyplnění sčítacích lístků o přirozeném pohybu obyvatelstva 7.

  • 1. matrika, podst. ž. — matriční, příd.
  • 2. Předchůdcem dnešních občanských matrik byly církevní matriky, ve kterých byly původně zaznamenávány různé náboženské úkony jako krtiny, sňatky a pohřby.
  • 7. Oficiálně se dnes tyto sčítaeí lístky nazývají: Výkaz o narození, Výkaz o sňatku a Výkaz o úmrtí (206-2*).

212

Zmíněné matriční záznamy (211-1) je třeba odlišovat od záznamů zvláštního typu: tzv. populačních registrů 1 (registrů obyvatelstva 1), které jsou založeny na principu průběžné registrace obyvatelstva 2. V takovém registru má každý jednotlivec nebo každá rodina svůj list 3 (evidenční list 3), ve kterém jsou záznamy průběžně doplňovány 4 podle matričních záznamů a podle záznamů o změnách bydliště 5. Údaje populačních registrů jsou porovnávány 6 s výsledky sčítání lidu a podle potřeby kontrolovány v pravidelných intervalech pomocí zvláštních prověrek 7.

  • 1. Předchůdcem populačních registrů byly průběžně vedené seznamy osob v jednotlivých obcích, ze kterých mohl být kdykoliv zjištěn okamžitý stav obyvatelstva. Dnešní registry populační mají však formu kartotéky, která je přirozeně výhodná jak pro manipulaci při registraci, tak i pro zpracování údajů. Populační registr může být podkladem pro malá sčítání lidu, která doholí být decentralisovaně a proto rychle provedena, resp. pro výběrové mikrocensy.
  • 2. princip průběžné registrace je teoreticky zaručen u naší evidence veřejné bezpečnosti, která by se mohla stát základem československého populárního registru. Hlavní odlišnost evidence veřejné bezpečnosti od populačního registru je to, že se do místa nového bydliště nedosílá evidenční list z minulého bydliště, nýbrž se zakládá nový.

* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93