42

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


60px Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

42

420

Pod pojmem nemocnosti 1 se rozumí působení nemocí 2 n. chorob 2 v obyvatelstvu. Zpracování statistik nemocnosti 3 je obtížné, protože není dostatečně jasná hranice mezi nemocí a zdravím i vymezení obsahu pojmu onemocnění 4. Pojem zdravotnická statistika 5 má širší smysl než statistika nemocnosti a vztahuje se na všechny statistiky zabývající se zdravím obyvatelstva. Rozumí se jí také statistika smrinosti 6 tj. úmrtnosti podle příčin smrti 7, neboť je řada nemocí, které mohou býti příčinami smrti. Demografové proto užívají kombinovaných klasifikací (221-5), které slouží i jako klasifikace nemocí, i jako klasifikace příčin smrti.

  • 2. Pro označení krátkodobých onemocnění je vhodné používat termínu nemoc, pro označení dlouhodobých zejména chronických nemocí termínu choroba.

421

Třídění zemřelých podle příčin smrti (420-7) je komplikováno existencí samostatných příčin smrti 1 a sdružených příčin smíti 2. V tomto případě rozeznáváme bezprostřední příčinu smrti 3 n. konečnou příčinu smrti 3 a onemocnění předcházející smrti 4; rozeznáváme též základní příčinu smrti 5 n. počáteční příčinu smrti 5 a přidružené nemoci 6 n. vedlejší příčiny smrti 6. Míry smrtnosti 7 n. letality 7 se vyjadřují na 100 000 obyvatelů. Extensitu sinrtnosti lze vyjádřit podílem úmrtí podle příčin smrti 8 ze všech zemřelých.

  • 7. Míra smrtnosti na 100 000 obyvatelů je ukazatelem intensity, podíl ně-Iteré příčiny nebo příčin v úhrnu zemřelých (napr. v % nebo ‰) je ukazatelem extensity.

422

Úmrtí nebo pracovní neschopnost (425-6) mohou být důsledkem nemoci (402-2), úrazu 1, poranění 1 a otravy 2 (n. intoxikace 2). Gjazy a otravy mohou býti způsobeny buď nehodou 3 nebo jsou aktem násilí 4. U násilných úrazů a otrav rozeznáváme sebevraždy 5 a sebevražedné pokusy 5 na jedné straně a vraždy 6, úmyslná poranění 6 a úmyslné otravy 6 na straně druhé. Rozeznávají se také válečná úmrtí 7 a válečná poranění 7.

423

Některé přenosné nemoci 1 jsou předmětem zvláštní pozornosti, protože se mohou rychle šířit; jsou to nemoci epidemické 2 a jsou předmětem speciální tzv. epidemiologické statistiky 3. Zpracování této statistiky je umožněno v četných zemích tím, že tyto nemoci patří mezi povinně hlášené nemoci 4. Z hlediska vývoje nemocí rozeznáváme někdy chronické nemoci 5 a náhlá onemocnění 6 n. akutní onemocnění 6 podle rychlosti, s jakou onemocnění probíhají.

  • 1. Termíny přenosná nemoc, nakažlivá nemoc a infekční nemoc nejsou synonymy. Nakažlivá nemoc je ta, která se přenáší z člověka na člověka. Např. zimnice je nemoc přenosná, ale nikoli nakažlivá. Na druhé straně některé infekční nemoci — např. nemoci šestinedělí —- nejsou v pravém slova smyslu nemocemi přenosnými.

424

Mezi příčinami smrti (420-7) mají zvláštní význam vrozené vývojové vady 1, nemoci raného věku 2 a skupina nemocí spojených s těhotenstvím, porodem a šestinedělím 3. Úmrtí v těhotenství, při porodu a v šestinedělí nazýváme mateřskou úmrtností 4; jako míru ji lze vyjadřovat v promilích (viz smrtnost421-7) nebo na počet koncepcí a není-li znám tento počet, na počet narozených podobně jako míru fatality (425-7). Poměrný počet úmrtí na stařeckou sešlost 5 nebo na příčiny nepřesně označené jsou ukazatelem kvality statistiky úmrtí podle příčin smrti.

  • 2. Úmrtí dětí do 1 roku (411-2) se rozdělují někdy na dvě skupiny, a to podle toho, jde-li o úmrtí na příčiny endogenní nebo exogenní. u prvých příčin jde o úmrtí vznikající z konstituce novorozence a z nemocí získaných před porodem nebo při porodu; v druhém případě jde o úmrtí mající svůj původ ve styku dítěte se zevním pro<středím, především s infekčními nemocemi nebo úrazy.
  • 3. Puerperální úmrtnost je úmrtnost na příčiny souvisící se šestinedělím.

425

Hlavní ukazatele nemocnosti 1 n. morbidity 1 (420-1) se vztahují buď k výskytu nemocí, nebo k jejímu trvání, nebo k její závažnosti. Ukazatele mohou býti vypočítávány pro jednotlivou nemoc (420-2) nebo pro skupinu nemocí. Analogicky k míře úmrť nosti (401-2) se nazývá mírou nemocnosti 2 počet nových případů onemocnění (420-4) pozorovaných v souboru během určitého období na střední stav studovaného souboru. Jiným ukazatelem je míra chorobnpsti 3, která se vypočítává jako podíl nemocných v daném okamžiku ve sledovaném souboru. Průměrná délka nemoci 4 a průměrný počet dnů onemocnění 5 ve sledovaném souboru během určitého období slouží u aktivního obyvatelstva jako ukazatelé pracovní neschopnosti 6 na určitou nemoc. Závažnost nemocí může být měřena mírou smrtelnosti 7 n. fatalitou 7, která vyjadřuje četnost úmrtí mezi nemocnými nebo přesněji poměrný počet zemřelých na určitou nemoc z osob onemocnělých na tuto chorobu.

  • 2. Rozeznává se nemocnost jako počet případů nových onemocnění, tzv. incidence a chorobnost jako počet nemocných s trvající nemocí, tzv. prevalence.
  • 6. Pracovní neschopnost trvající určitou stanovenou dobu se nazývá invalidita.

* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93