The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

52

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

52

520

Míra sňatečnosti1, stručněji ale méně přesně sňatečnosti (viz 401-1*), měří výskyt sňatků (501-4) v obyvatelstvu nebo skupině obyvatelstva. Výraz míra sňatečnosti obvykle znamená obecnou míru celkové sňatečnosti2 n. přesněji roční obecnou míru celkové sňatečnosti2 (viz 401-4). Tato míra se získá dělením buď ročního počtu uzavřených manželství nebo ročního počtu novomanželů (505-4) úhrnem obyvatelstva; druhý ukazatel je dvojnásobek prvého; vyjadřují se počtem sňatků nebo počtem novomanželů na tisíc obyvatelů středního stavu.

521

Odděleně je možno zkoumat mužskou sňatečnost1 a ženskou sňatečnost2, které vykazují často podstatné rozdíly. Míry sňatečnosti podle pohlaví3 jsou všeobecně vypočítávány jako poměr počtu sňatků (501-4) k počtu sňatkuschopných osob (514-1) každého pohlaví. Vypočítává se také sňatečnost svobodných4 jako poměr prvých sňatků (514-3) k počtu svobodných (515-2) sňatku-. schopných (viz 504-1*) a sňatečnost ovdovělých a rozvedených5 jako poměr počtu dalších manželství (514-4) k počtu ovdovělých a rozvedených osob (viz 510-4 a 511-4). Specifická sňatečnost6 n. sňatečnost podle věku6 je rovněž vypočítávána pro každé pohlaví odděleně a také pro různé kategorie sňatkuschopných osob. Vypočítává se také průměrný sňatkový věk7 za úhrn novomanželů (505-4) podle pohlaví nebo podle kategorií novomanželů.

522

Analogicky jako tabulky úmrtnosti (viz 431) se vypočítávají také tabulky sňatečnosti1 n. sňatkové tabulky1, které popisují sňatečnost podle věku a pohlaví s pomocí různých funkcí. Není-li dostatek údajů, obsahují tyto tabulky často jen řadu průměrných měr (133-4), vypočtených pro jednotlivé věkové ročníky buď pouze pro svobodné (515-2) nebo pro různé skupiny sňatkuschopných osob (514-1). Někdy se snažíme vypočíst pravděpodobnost uzavření sňatku2 (viz 432-2) pro svobodné, že se vdají nebo ožení před dosažením věku x + 1, bez přihlédnutí k úmrtnosti. Tyto míry jsou definovány jako podíl počtu svobodných snoubenců uzavírajících sňatek ve věku x z celkového počtu svobodných, kteří dosáhli věku x. Z těchto koeficientů lze vypočítat podíl osob v každém věku, které zůstanou svobodné (za předpokladu sňatečnosti dané populace), resp. tabulkový počet osob, které zůstávají svobodné3. Kombinací tabulek sňatečnosti s tabulkami úmrtnosti (431-3) dostaneme tabulky sňatečnosti pro svobodné4. Tabulky tohoto typu se nazývají dvojvýchodné tabulky5, protože počet fiktivní generace se zde zmenšuje vlivem dvou faktorů, sňatečnosti a úmrtnosti. Mezi funkcemi, které se mohou vyskytnout v takové tabulce, přicházejí v úvahu počet dožívajících se svobodných6, počet dožívajících se nesvobodných7, pravděpodobnost dožití svobodných8 (resp. jako svobodných) a střední délka života za svobodna9.

523

Míra rozvodovosti1 n. rozvodovost1 měří výskyt rozvodů (511-1). Výraz obecná roční míra celkové rozvodovosti2 označuje poměr počtu rozvodů k úhrnu obyvatelstva, a to buď roční počet rozvodů nebo roční počet rozvádějících se manželů (viz 520-2). Míra rozvodovosti manželství3 je poměr ročního počtu rozvodů k počtu stávajících manželství (501-8). Pokud to dovolují statistické údaje, vypočítávají se také specifické míry rozvodovosti4 podle věku a míry rozvodovosti podle délky trvání manželství5. Index rozvodovosti6 (viz 136-2) je počet rozvodů na 100 uzavřených sňatků. Vypočítává se jako poměr registrovaných rozvodů během jednoho roku buď k počtu sňatků v témže roce nebo k váženému průměru sňatků v předešlých letech.

524

Jsou-li k disposici příslušné údaje, můžeme vypočítat míru zrušení manželství1 (viz 513-3), a to ze všech příčin — úmrtím jednoho nebo obou manželů resp. rozvodem (511-1) — v kombinaci s různými znaky jako jsou např. sňatkový věk2, rozdíl věku manželů3 a délka manželství4 (501-2). Lze vypočítat také tabulky zrušení manželství5 různého typu.


* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93