The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

32

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

32

320

Ukazatele složení podle pohlaví1 vycházejí z poměru počtu obyvatelstva jednoho pohlaví2 k počtu druhého nebo obou pohlaví. Je-li v čitateli obyvatelstvo mužského pohlaví, mluvíme o ukazatelích maskulinity3 obyvatelstva, ve vztahu k celému obyvatelstvu o koeficientu maskulinity4. Častěji se používá index maskulinity5, tj. poměr počtu obyvatelstva mužského pohlaví k počtu obyvatelstva ženského pohlaví.

321

Lidé5 se liší podle pohlaví na muže1 a ženy2, u dětí se používá termínu chlapec3 a děvče4.

  • 5. člověk, podst. m. j.,* lide, podst m. mn.

322

Věk1 n. chronologický věk1 n. stáří1 je jedním ze základních znaků užívaných ke studiu struktury obyvatelstva (144-4). Vyjadřuje se v letech nebo v letech a měsících případně u dětí nízkého věku v měsících a dnech, někdy též v letech a desetinách roků. Demografové zpravidla zaokrouhlují věk na nižší jednotky věku, vyjadřujíce tak dokončený věk2, např. v letech, měsících apod.; stáří pak se zjišťuje otázkou na věk při posledních narozeninách3. Aktuáři naopak (viz 435-5) míní věkem věk při příštích narozeninách4. Někdy se data vztahují k věku nejbližších narozenin5. Za jistých okolností lze zpřesnit údaje tak, že jde o přesný věk6, abychom se vyhnuli záměně s věkem představujícím ve skutečnosti věkovou třídu (skupinu). Ukážeme si rozdíl na příkladu: osoba dosáhne přesného věku 25 let v den svých 25. narozenin; naopak u zemřelých skupina zemřelých ve věku 25 let jsou ve skutečnosti osoby mezi 25. a 26. rokem přesného věku, stejně tak osoby staré 25 let v určitém okamžiku jsou ve skutečnosti v přesném věku 25,00 až 25,99 let.

  • 1. Pojmu stáří se používá jednak jako synonyma pojmu věk a jednak ve významu vysokého věku.
  • 2. Při určení věkových skupin (325-2) se obvykle rozumí, že věkové extrémy jsou pojaty do souboru, např. věková skupina 6-13 znamená, že jde o osoby mezi 6. až 14. rokem věku (322-6).

323

Někdy se v demografii používá k označení životních období1 výrazů hovorového jazyka. Na začátku života je dětství2. Dítě3 označuje obecně jedince, který ještě nedosáhl věku zralosti (viz 620). Zcela na začátku svého života se dítě nazývá novorozenec4 (viz 410-3]. Termínu kojenec5 by se mělo užívat jen pro děti, které ještě nebyly odstaveny; v demografii se ho užívá pro děti ve věku do 1 roku. Výraz batole6, jímž se obvykle označuje dítě, které ještě neumí samo chodit, je v demografii málo užíván. Děti v předškolním věku7 jsou děti, které ještě nechodí do školy a nedosáhly ještě školního věku (tj. v ČSSR 6 let dokončeného věku, 346-6]. Výraz dítě ve školním věku8 n. školní dítě8 je dítě ve věku 6-14 dokončených let.

  • 4. novorozenec, podst: dítě ve věku do 28 dnů, někde méně přesně do 1 měsíce — novorozenecký, příd.
  • 5. Stáří do jednoho roku označujeme za kojenecký věk n. kojenecké stáří.

324

Přechod z dětství do mládí1 n. dospívání1 je provázen znaky pohlavního dozrávání (620-2]. Výraz dospívající2 (jinoch, dívka) označuje obecně jedince, kteří vstupují do věku dospívání. Pojmu mládež3 užívá se pro označení osob blížících se věku zralosti4 n. dospělosti4, který následuje za dospíváním. Výraz dospělí5 n. zralí5 označuje osoby ve věku dospělosti n. zralosti. Protože objektivně nelze stanovit začátek stáří6, určuje se stáří konvenčně věkem 60 nebo 65 let, případně tzv. důchodovým věkem7, v němž je nárok na důchod. Osoby, které překročily tento věk, se označují za starce8 n. staré osoby8.

325

Třídění obyvatelstva podle věku se provádí podle věkových jednotek1 nebo podle věkových skupin2, zejména podle pětiletých věkových skupin3 nebo ještě podle širších věkových skupin4, např.0-19, 20-59, 60 a více let. Vedle třídění podle věku se někdy používá třídění podle ročníků narození5. Věkové složení6 n. věková struktura6 n. složení obyvatelstva podle věku6 (viz 144-4) se vyjadřuje graficky, zároveň s rozdělením podle pohlaví, dvojitým histogramem (155-8) nazývaným podle svého vzhledu věková pyramida7, ev. dvojitým polygonem, nazývaným strom života7.

326

Průměrný věk1 je průměr (140-1) věku všech členů populace, věkový medián2 obyvatelstva je ten věk, který dělí obyvatelstvo na dvě stejně veliké skupiny (viz 140-6). Růst podílu starého obyvatelstva se nazývá stárnutím3 n. přesněji demografickým stárnutím3. Obrácený proces se nazývá mládnutím4 n. demografickým mládnutím4. Technika užívaná při projekcích obyvatelstva (720-1) spočívající v přesouvání věkových skupin5 obyvatelstva pomocí koeficientů dožití6 se v některých cizích jazycích označuje také jako stárnutí.

327

Demografické stárnutí obyvatelstva (326-3) nutno odlišit jednak od individuálnílio stárnutí osob1, jednak od prodlužování lidského věku2 zdokonalováním lékařských metod a zlepšováním životních podmínek. Fysiologickým věkem3 a mentálním věkem4 nazýváme věk, jemuž odpovídá stav tkání lidského organismu na jedné straně a duševní schopnosti na straně druhé. Ve srovnání s tím chronologicky věk (322-1) je věk měřený počtem let uplynulých ode dne narození5 příslušného jednotlivce. Inteligenční kvocient6 — zkratka IQ, jehož se užívá zejména při studiu duševního vývoje dětí, je poměr mentálního věku osoby a věku chronologického.

* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93