32

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


60px Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

32

320

Ukazatele složení podle pohlaví 1 vycházejí z poměru počtu obyvatelstva jednoho pohlaví 2 k počtu druhého nebo obou pohlaví. Je-li v čitateli obyvatelstvo mužského pohlaví, mluvíme o ukazatelích maskulinity 3 obyvatelstva, ve vztahu k celému obyvatelstvu o koeficientu maskulinity 4. Častěji se používá index maskulinity 5, tj. poměr počtu obyvatelstva mužského pohlaví k počtu obyvatelstva ženského pohlaví.

321

Lidé 5 se liší podle pohlaví na muže 1 a ženy 2, u dětí se používá termínu chlapec 3 a děvče 4.

  • 5. člověk, podst. m. j.,* lide, podst m. mn.

322

Věk1 n. chronologický věk 1 n. stáří 1 je jedním ze základních znaků užívaných ke studiu struktury obyvatelstva (144-4). Vyjadřuje se v letech nebo v letech a měsících případně u dětí nízkého věku v měsících a dnech, někdy též v letech a desetinách roků. Demografové zpravidla zaokrouhlují věk na nižší jednotky věku, vyjadřujíce tak dokončený věk 2, např. v letech, měsících apod.; stáří pak se zjišťuje otázkou na věk při posledních narozeninách 3. Aktuáři naopak (viz 435-5) míní věkem věk při příštích narozeninách 4. Někdy se data vztahují k věku nejbližších narozenin 5. Za jistých okolností lze zpřesnit údaje tak, že jde o přesný věk 6, abychom se vyhnuli záměně s věkem představujícím ve skutečnosti věkovou třídu (skupinu). Ukážeme si rozdíl na příkladu: osoba dosáhne přesného věku 25 let v den svých 25. narozenin; naopak u zemřelých skupina zemřelých ve věku 25 let jsou ve skutečnosti osoby mezi 25. a 26. rokem přesného věku, stejně tak osoby staré 25 let v určitém okamžiku jsou ve skutečnosti v přesném věku 25,00 až 25,99 let.

  • 1. Pojmu stáří se používá jednak jako synonyma pojmu věk a jednak ve významu vysokého věku.
  • 2. Při určení věkových skupin (325-2) se obvykle rozumí, že věkové extrémy jsou pojaty do souboru, např. věková skupina 6-13 znamená, že jde o osoby mezi 6. až 14. rokem věku (322-6).

323

Někdy se v demografii používá k označení životních období 1 výrazů hovorového jazyka. Na začátku života je dětství 2. Dítě 3 označuje obecně jedince, který ještě nedosáhl věku zralosti (viz 620). Zcela na začátku svého života se dítě nazývá novorozenec 4 (viz 410-3]. Termínu kojenec 5 by se mělo užívat jen pro děti, které ještě nebyly odstaveny; v demografii se ho užívá pro děti ve věku do 1 roku. Výraz batole 6, jímž se obvykle označuje dítě, které ještě neumí samo chodit, je v demografii málo užíván. Děti v předškolním věku 7 jsou děti, které ještě nechodí do školy a nedosáhly ještě školního věku (tj. v ČSSR 6 let dokončeného věku, 346-6]. Výraz dítě ve školním věku 8 n. školní dítě 8 je dítě ve věku 6-14 dokončených let.

  • 4. novorozenec, podst: dítě ve věku do 28 dnů, někde méně přesně do 1 měsíce — novorozenecký, příd.
  • 5. Stáří do jednoho roku označujeme za kojenecký věk n. kojenecké stáří.

324

Přechod z dětství do mládí 1 n. dospívání 1 je provázen znaky pohlavního dozrávání (620-2]. Výraz dospívající 2 (jinoch, dívka) označuje obecně jedince, kteří vstupují do věku dospívání. Pojmu mládež 3 užívá se pro označení osob blížících se věku zralosti 4 n. dospělosti 4, který následuje za dospíváním. Výraz dospělí 5 n. zralí 5 označuje osoby ve věku dospělosti n. zralosti. Protože objektivně nelze stanovit začátek stáří 6, určuje se stáří konvenčně věkem 60 nebo 65 let, případně tzv. důchodovým věkem 7, v němž je nárok na důchod. Osoby, které překročily tento věk, se označují za starce 8 n. staré osoby 8.

325

Třídění obyvatelstva podle věku se provádí podle věkových jednotek 1 nebo podle věkových skupin 2, zejména podle pětiletých věkových skupin 3 nebo ještě podle širších věkových skupin 4, např.0-19, 20-59, 60 a více let. Vedle třídění podle věku se někdy používá třídění podle ročníků narození 5. Věkové složení 6 n. věková struktura 6 n. složení obyvatelstva podle věku 6 (viz 144-4) se vyjadřuje graficky, zároveň s rozdělením podle pohlaví, dvojitým histogramem (155-8) nazývaným podle svého vzhledu věková pyramida 7, ev. dvojitým polygonem, nazývaným strom života 7.

326

Průměrný věk 1 je průměr (140-1) věku všech členů populace, věkový medián 2 obyvatelstva je ten věk, který dělí obyvatelstvo na dvě stejně veliké skupiny (viz 140-6). Růst podílu starého obyvatelstva se nazývá stárnutím 3 n. přesněji demografickým stárnutím 3. Obrácený proces se nazývá mládnutím 4 n. demografickým mládnutím 4. Technika užívaná při projekcích obyvatelstva (720-1) spočívající v přesouvání věkových skupin 5 obyvatelstva pomocí koeficientů dožití 6 se v některých cizích jazycích označuje také jako stárnutí.

327

Demografické stárnutí obyvatelstva (326-3) nutno odlišit jednak od individuálnílio stárnutí osob 1, jednak od prodlužování lidského věku 2 zdokonalováním lékařských metod a zlepšováním životních podmínek. Fysiologickým věkem 3 a mentálním věkem 4 nazýváme věk, jemuž odpovídá stav tkání lidského organismu na jedné straně a duševní schopnosti na straně druhé. Ve srovnání s tím chronologicky věk (322-1) je věk měřený počtem let uplynulých ode dne narození 5 příslušného jednotlivce. Inteligenční kvocient 6 — zkratka IQ, jehož se užívá zejména při studiu duševního vývoje dětí, je poměr mentálního věku osoby a věku chronologického.

* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93