The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

51

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

51

510

Zánik manželství1 (viz 501-2) ruší právní pouta vyplývající z manželství. Odstraňuje zejména překážku, která by bránila uzavření nového zákonného svazku. K zániku manželství může dojít úmrtím jednoho z manželů (501-5); manžel, který přežije, se nazývá vdovec2 nebo vdova3. Ovdovělými4 nazýváme osoby, které žijí ve vdovství5,

511

Tam, kde existuje, představuje rozvod1 zákonný prostředek k zániku manželství (510-1). Rozvod vzniká na základě rozhodnutí o rozvodu2. V některých společnostech může býti důsledkem zapuzení3 jednoho manžela (501-5) druhým. Rozvedená osoba4, to jest osoba, jejíž manželství zaniklo rozvodem, se nazývá rozvedený5 nebo rozvedená6.

512

Zákonodárství, která zastávají zásadu nerozlucitelnosti manželství1, nepřipouštějí rozvod (511-1); pouze smrt jednoho z manželů (501-5) zde může způsobit zánik manželství (510-1). V těchto společnostech může dojít k zákonnému odloučení2 n. odloučení od stolu i lože2, které umožňuje uvolnit právní pouta mezi manžely (501-5), především zrušením povinnosti spolužití3, tj. povinnosti žíti pod jednou střechou. Manželé, jejichž vzájemliá pouta jsou takto uvolněna, se nazývají odloučenými4. V demografii lze rozlišovat zákonně odloučené4 na rozdíl od případu manželů, kdy jde pouze o faktické odloučení5, k němuž došlo neformálně. Faktické odloučení, které je dosti časté v některých společnostech, může nastat vzájemným souhlasem manželů nebo vyplynout z opuštění6 jednoho manžela druhým. Manželé, kteří žijí odloučeně, zákonně či fakticky —• v tom je např. případ vyšší moci jako válečné události apod. — tvoří rozdělený manželský pár7 (viz 503-4).

  • 2. Do konce roku 1949 existovaly v ČSSR dvě formy rozvázání manželství: rozvod, který rušil povinnost spolužití a nazýval se rozvodem od stolu a lože (právní svazek manželství zůstával, rozvedený nemohl vstoupit do dal šího manželství), a rozluka, která zrušila právní svazek manželství. Od roku 1950 existuje pouze jediná forma rozvázání manželství za života obou manželů, a to rozvod (511-1), který má povahu dřívější rozluky. Na odlišení dřívější úpravy od současné právní úpravy, mluvíme o odloučení tam, kde šlo o dřívější rozvod, (separatio) a o rozvodu tam, kde šlo o dřívější rozluku (divortium). V některých zemích, např. ve Francii, existují dosud dvě formy resp. stupně rozvodu, a to rozvod (separatio) a rozluka (divortium).

513

Prohlášení neplatnosti manželství1 ]e soudní výrok, kterým se prohlašuje se zpětnou platností, že nedošlo k uzavření platného manželství2 (viz 501-2) podle zákona. Výraz zrušení svazku3 dovoluje zahrnout pod jediný společný termín vš3chny případy, kde došlo k přerušení svazku (501-3), ať k němu došlo úmrtím (viz 510), rozvodem (511-1), zákonným odloučením (512-2), faktickým odloučením (512-5) nebo prohlášením neplatnosti manželství.

514

Sňaíkuschopné obyvatelstvo1 (viz 504-1) tvoří osoby splňující zákonné nebo zvykové podmínky vyžadované k sňatku (501-4); jedinci, kteří nesplňují tyto podmínky, tvoří sňatkuneschopné obyvatelstvo2. Monogamní (502-3) společnosti rozlišují první sňatky3 n. sňatky svobodných (515-2) a další sňatky4, tj. sňatky osob ovdovělých (510-4) nebo rozvedených (511-4); proto je nezbytné znát přesně pořadí manželství5, bez něhož by předchozí výrazy (514-3 a 514-4) nebyly jednoznačné.

  • 3. Manželství (501-2) uzavíraná dvěma svobodnými snoubenci se nazývají protogamní a jev sa nazývá protogamie, ostatní jsou palingamní a jev se nazývá palingamie.

515

Při klasifikaci obyvatelstva podle rodinného stavu1 so pod pojem svobodní2 rozumějí většinou osoby, které nikdy nežily v manželství, s výjimkou osob, jejichž jediné manželství bylo prohlášeno za neplatné (viz 513-1). Mezi svobodnými rozlišujeme svobodné muže3 a svobodné ženy4. Skupina ženatých5 a vdaných5 je tvořena osobami žijícími v manželství; do této skupiny se nepočítají osoby, jejichž manželství zaniklo (viz 510-1) ovdověním (510-5) nebo rozvodem (511-1), ale počítají se sem osoby zákonně odloučené (512-4). Osoby žijící v manželství se nazývají ženatí muži6 a vdané ženy7. V případě potřeby lze jako nesvobodné8 počítat osoby ženaté (vdané), ovdovělé, rozvedené a zákonně odloučené.

* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93