The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

91

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

91

910

Eugenika1 je obor, který si klade za cíl objevení metod k zlepšení kvality populace, zejména ovlivňováním dědičnosti2, tj. přenášení vlastností z žijících osob na jejich děti. Toto přenášení se uskutečňuje pomocí genů3, které děti dědí od svých rodičů. Věda o přenášení genů a vlastností, jichž jsou nositeli, se nazývá genetika4 (103-4).

  • 3. gen, podst. m. — genetika, podst. ž.

911

Někdy se odlišují dědičné vlastnosti1, tj. takové, které jsou přenášeny děděním (viz 910-2), od vlastností získaných2, které se nedědí. Dnes se soudí, že mezi těmito dvěma druhy vlastností neexistuje přesné dělítko, neboť většina fenotypických3 vlastností, tj. pozorovaných vlastností, vyplývá ze vzájemného působení genotypickýeh4 vlastností přenášených geny (910-3) a působení prostředí. Některé geny označujeme jako dominantní5, jsou to takové, jejichž vlastnosti se projevují u všech jejich nositelů na rozdíl od vlastností recesivníeh6, které se vždy neprojeví. Letální činitelé7 jsou takové, které působí předčasnou úmrtnost plodu (602-6) zpravidla před jeho zralostí (viz 605-1). Geny jsou schopny rychlých změn, tj. mutací8, které se uskutečňují náhodně. Panmixie9 n. uzavírání svazků (501-3) nezávisle na příslušnosti k určité populační skupině (viz 506-4) má za následek rovnoměrné rozšíření genů v populaci (101-3) a modifikuje výskyt vlastností spojených s recesivními geny potlačováním isolátů (506-2).

912

Positivní engenika1 (viz 910-1) usiluje zlepšit kvalitu populace podporou množení jedinců schopných přenášet na své potomky vlastnosti označené jako výhodné pro druh. Negativní engenika2 se naopak snaží zlepšení kvality populace dosáhnout omezením rozmnožování těch jedinců, kteří by mohli přenášet na své potomstvo vlastnosti označené jako nežádoucí. Takovým vlastnostem říkáme dědičné vady3. V některých zemích je zavedena eugenická steriiisaee4 (viz 621-2), povinná nebo dobrovolná u těch jednotlivců, kteří jsou nositeli těchto vad. Eugenické cíle sleduje také vydávání predsňatkového vysvědčení5, které má zpravidla z lékařského hlediska vyjádřit vhodnost budoucího sňatku (501-4) vzhledem k potomstvu předpokládaného svazku (501-3) a případně působit na odvrácení dysgenickýeh svazků6, jejichž potomstvo by mohlo být zatíženo vadami,

* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93